พัฒนาทักษะดิจิทัลและความคิดเพื่อยกระดับขีดความสามารถของการเรียนการสอนและการแข่งขันในยุค 4.0 (Coding Mindset)