คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

หลักสูตรทั้งหมดของคณะ
International Program

หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) และ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
ติดต่อเรา
คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง