คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิชาโทปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึก