คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตร วท.บ.

สถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล

   ดูข้อมูลหลักสูตร  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

19,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วท.บ. สถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล ?

สถิติศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ศึกษาการวางแผน เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยในการวางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหาและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ธุรกิจ รวมถึงอุตสาหกรรม ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการเลือกระเบียบวิธีทางสถิติ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับระเบียบวิธีทางสถิติดังกล่าว เช่น Big Data, Business Intelligence และ Data Visualization เป็นต้น เพื่อตอบโจทย์การขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพตามทิศทางเป้าหมายของประเทศ

ทำไมต้องเรียน วท.บ. สถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ สจล. ?

หลักสูตรสถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูลของ สจล. มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสถิติศาสตร์ควบคู่การประยุกต์ใช้ โดยบูรณาการความรู้กับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการบริหารจัดการ เสริมด้วยวิชาเลือก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสถิติ กลุ่มวิทยาการตัดสินใจ และ กลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ตลอดจนมีโอกาสเข้าร่วมฝึกงานกับองค์กรต่างๆ ที่มีชื่อเสียงซึ่งมีความร่วมมือกับภาควิชาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านธุรกิจ อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการของตลาดงานในอนาคตได้

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ เช่น

การคิดเชิงสถิติเพื่อธุรกิจ

การวิเคราะห์ธุรกิจเบื้องต้น

การสร้างแบบจำลองทางโลจิสติกส์

เกมและการประยุกต์ทางธุรกิจ

สถิติประกันภัย

โอกาสในการหางาน

นักวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติธุรกิจ
นักวิเคราะห์วิจัยทางการตลาด
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิจัย
นักสถิติประกันภัย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ
โปรแกรมเมอร์
นักวิเคราะห์การวิจัยดำเนินงานและโลจิสติกส์

ติดต่อเรา
คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง