วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

International Program

การจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ)

   View Course Information  

Application Period

TCAS 3

7-13

พฤษภาคม 2566

Admission Quota

30

Seats

Direct Admission 4-1

8-20

พฤษภาคม 2566

Admission Quota

30

Seats

TCAS 4

29-30

พฤษภาคม 2566

Admission Quota

30

Seats

Tuition Fees

90,000

Baht / Semester

Why Choose the International Program การจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ) Course ?

หลักสูตรนานาชาติแบบสหวิทยาการที่ผสานระหว่างด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการการบิน และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญและสามารถนำไปพัฒนาในการประกอบอาชีพในอนาคตได้

Why Choose the International Program การจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ) Course at KMITL ?

เรียนด้วยหลักสูตรนานาชาติ เพิ่มศักยภาพทางด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการการบิน และวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงภาษาอังกฤษ เพื่อความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกในปัจจุบัน เรียนเน้นเฉพาะทางและลงมือปฏิบัติจริง มีการศึกษาดูงานทุกปีการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นการทำงานจริงของสาขาวิชาและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้

Job Opportunities

Freight and Transport Officer

Logistics Contract Analyst/ Logistics Operations Analyst

Logistics Solutions Analyst

Project Logistics Professional

Warehouse and Inventory Controller

Network Planning Analyst

Contact Us
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang