คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตร วท.บ.

ฟิสิกส์อุตสาหกรรม

   ดูข้อมูลหลักสูตร  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

19,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วท.บ. ฟิสิกส์อุตสาหกรรม ?

หลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม (Industrial Physics Program) เป็นหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับผู้เรียน ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทและอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ มุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้เพื่อให้บัณฑิตจบมาแล้วสามารถปฏิบัติงานได้ทันที

ทำไมต้องเรียน วท.บ. ฟิสิกส์อุตสาหกรรม ที่ สจล. ?

หลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรมของ สจล. มุ่งพัฒนาความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยีต่างๆ ทางฟิสิกส์และการนำศาสตร์ทางฟิสิกส์ไปประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทและอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ มีการจัดการเรียนการสอน ที่ให้ความรู้เทคโนโลยีด้านฟิสิกส์ที่รองรับความต้องการของอุตสาหกรรม ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ เช่น ระบบตรวจสอบชิ้นงานด้วยภาพถ่ายแบบอัตโนมัติ การโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ระบบไอโอที ฟาร์มอัจฉริยะ การประมวลภาพทางการแพทย์ เป็นต้น

เมื่อนักศึกษาขึ้นชั้นปีที่ 2 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนแบบ 2 ปริญญาร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศซึ่งเปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เมื่อเรียนจบแล้วจะได้ปริญญา วท.บ.ฟิสิกส์อุตสาหกรรม และวศ.บ.วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ

โอกาสในการหางาน

อาชีพ
นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรนี้จะมีโอกาสได้รับการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรของสถาบันและจากบุคลากรที่มาจากหน่วยงานอุตสาหกรรม สามารถเข้าร่วมฝึกงานและสหกิจศึกษากับหน่วยงานอุตสาหกรรมที่มีความร่วมมือกับหลักสูตร และมีโอกาสในการทำงานกับหน่วยงานอุตสาหกรรมด้าน เครื่องมือวัด อุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ และ อื่นๆ ทั้งในหน่วยงานเอกชนและรัฐบาล ตัวอย่างเช่น

นัก STEM ศึกษา

นักวิจัย

วิศวกรอุตสาหการ

นักวิทยาศาสตร์/วิศวกรวัสดุ

วิศวกรไฟฟ้า

นักวิทยาศาสตร์ทางด้านข้อมูล

วิศวกรด้านแสง

วิศวกรวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและวิเคราะห์ความล้มเหลว

วิศวกรกระบวนการ

ผู้ประกอบการทางธุรกิจเทคโนโลยี

วิศวกรควบคุมคุณภาพ

วิศวกรวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและการทดสอบ

ติดต่อเรา
คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง