คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตร วท.บ.

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

   ดูข้อมูลหลักสูตร  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

19,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วท.บ. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ?

จุลินทรีย์เป็นแหล่งทรัพยากรที่มีความหลากหลายและสำคัญของประเทศ ปัจจุบันมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการคัดเลือก และพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ให้มีศักยภาพในการผลิตสารมูลค่าสูงขึ้น เพื่อนำจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐาน หลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมจึงมุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับจุลินทรีย์ สามารถนำจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์มาใช้และเพิ่มมูลค่าในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป

ทำไมต้องเรียน วท.บ. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ที่ สจล. ?

เนื่องจากสาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมของสจล.มุ่งเน้นทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย ที่ได้ลงมือปฎิบัติ รวมทั้งการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานในสถานที่หรือโรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้าน ตลอดจนมีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและสถานที่ ที่สามารถในการพัฒนาและนำจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม เวชสำอาง และการเกษตร ตามหลักมาตรฐานทั้ง ISO GMP HACCP ตลอดจนเสริมทักษะด้านการบริการและการตลาด ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ เช่น พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์และพันธุวิศวกรรม จุลินทรีย์สำหรับอุตสาหกรรม จุลชีววิทยาอาหารและการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ เป็นต้น

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ
สามารถทำงานได้ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล:

นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักวิเคราะห์คุณภาพทางด้านจุลินทรีย์ในโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้ตรวจสอบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
เจ้าหน้าที่ควบคุมกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์
เจ้าของกิจการ เช่น ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากจุลินทรีย์ หรือสารชีวภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
อัตราเงินเดือนประมาณ 15000-20000 บาท”

ติดต่อเรา
คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง