คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตร วท.บ.

เคมีอุตสาหกรรม

   ดูข้อมูลหลักสูตร  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

19,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม ?

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านเคมีและเคมีอุตสาหกรรม ตอบความต้องการของตลาดแรงงาน โดยคำนึงถึงทักษะของตลาดแรงงานในอนาคต (21st Century Skills) และการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ผ่านนโยบาย BCG Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy)ด้วยเหตุนี้ประเทศจึงมีความต้องการบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเคมีอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายทางด้าน เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ และพลังงานและวัสดุชีวภาพ

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม ที่ สจล. ?

หลักสูตรเคมีอุตสาหกรรม สจล. เป็นหลักสูตรเคมีอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย และเปิดสอนมาเป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี และ อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทั้งต่างประเทศ และในประเทศ มีความเชี่ยวชาญทั้งเนื้อหาทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ และพร้อมสร้างบัณฑิตเคมีอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ เรามีเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย ตอบโจทย์ และครอบคลุมอุตสาหกรรมเคมีด้านต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยาง ปิโตรเคมีและพลังงานทางเลือก เทคโนโลยีพอลิเมอร์ วัสดุศาสตร์ เป็นต้น หลักสูตรเคมีอุตสาหกรรม สจล. จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ มีการดูงานและฝึกงานจริงในภาคอุตสาหกรรม การทำงานร่วมกันกับสถานประกอบการที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมสำคัญด้านต่างๆ ของประเทศ ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ เช่น เทคโนโลยียางและการจัดการอุตสาหกรรมยาง วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง พอลิเมอร์ชีวภาพ การทดสอบทางปิโตรเลียมและปิโตรเคมี วัสดุนาโนและการประยุกต์ใช้งาน เป็นต้น

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ
ผู้ควบคุมดูแลการผลิตและการควบคุมคุณภาพ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ ในหน่วยงานต่อไปนี้

หน่วยงานเอกชน

สถานประกอบการและอุตสาหกรรมทางด้านเคมีอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
อุตสาหกรรมพอลิเมอร์
อุตสาหกรรมวัสดุ
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมยา
อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
อุตสาหกรรมพลังงานและพลังงานทางเลือก
หน่วยงานราชการ

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงอุตสาหกรรม
สถาบันวิจัย
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ธุรกิจส่วนตัว

ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากน้ำมัน
เคมีภัณฑ์จากน้ำมัน/พอลิเมอร์
ไขมันธรรมชาติ”

ติดต่อเรา
คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง