คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตร วท.บ.

เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม

   ดูข้อมูลหลักสูตร  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

19,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ?

เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่การเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) ไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความยั่งยืน มูลค่าสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันการขยายตัวของการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าทางอุตสาหกรรมกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และจำเป็นต้องใช้นักเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น การแปรรูปอาหาร การเกษตร พันธุวิศวกรรม เป็นต้น นอกจากนี้เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมยังเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศในตลาดการค้าโลก ดังนั้นอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทางด้านนี้จึงได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมจึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ที่ สจล. ?

หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ที่สจล. เน้นการเรียนการสอนเทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล พันธุวิศวกรรม การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหาร ด้านเกษตรหรือเกษตรชีวภาพ ด้านเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ด้านพลังงานชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และเทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรมการผลิตสารเคมีชีวภาพตลอดจนมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่สำคัญทั้ง ISO GMP HACCP ความปลอดภัยด้านอาหาร ตลอดจนเสริมทักษะการตลาดดิจิตอล และการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ เช่น นวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพและการตลาด พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพอาหารปลอดภัย คุณภาพและมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ
ภาคเอกชน :

ฝ่ายผลิต
ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานอุตสาหกรรม
ภาครัฐบาล :

นักวิจัย
นักวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
เงินเดือนเริ่มต้นโดยประมาณ 12,000-15,000 บาท”

ติดต่อเรา
คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง