คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตร วท.บ.

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการอย่างยั่งยืน

   ดูข้อมูลหลักสูตร  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

19,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการอย่างยั่งยืน ?

ในปัจจุบัน มีการนำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดของเสียจากกระบวนการผลิตจนเกิดเป็นปัญหาหลักในระดับประเทศ ดังนั้นภาครัฐจึงกำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทต้องบำบัดของเสียก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ทำให้มีความต้องการนักสิ่งแวดล้อมมาช่วยในการควบคุมระบบบำบัด หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการอย่างยั่งยืนจึงเป็นหลักสูตรที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านเคมีและสิ่งแวดล้อมในการช่วยแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการอย่างยั่งยืน ที่ สจล. ?

หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการอย่างยั่งยืนของ สจล. เป็นหลักสูตรหนึ่งเดียวของประเทศ มีจุดเด่นที่การเน้นความรู้ทางด้านเคมีและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และวางแผนการใช้สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับชาติและระดับภูมิภาคอาเซียน บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถสอบเพื่อรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ และควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ เช่น การจัดการพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน มลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการ มลพิษทางน้ำและการวิเคราะห์ เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นต้น

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ
นักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการเคมี และสิ่งแวดล้อม Scientist in Chemical and Environmental Laboratory
ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษ Pollution Control Officer
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมประจําโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานของรัฐ และบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม Environmentalist in Industry, Government Agency and Consulting Company
นักวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม Environmental Analyst
เงินเดือนเฉลี่ยโดยประมาณ 24,000 บาท ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2561”

ติดต่อเรา
คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง