คณะวิทยาศาสตร์

International Program

Digital Technology and Integrated Innovation (International Program)

   ดูข้อมูลหลักสูตร  

Application Period

Tuition Fees

65,000

Baht / Semester

Why Choose the International Program Digital Technology and Integrated Innovation (International Program) Course ?

เนื่องจากความไม่แน่นอนของสายงานในอนาคต หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้แบบผสมผสานด้าน Digital, Data, Business และ Innovation เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นดิจิทัลหรือดำเนินธุรกิจโดยใช้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาการข้อมูล และการจัดการนวัตกรรม โดยที่หลักสูตรนี้จะเน้นการเรียนการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem-based Learning) การฝึกปฏิบัติ (Practical-oriented Learning) ควบคู่ไปกับการฝึก Soft Skill ที่จำเป็น อย่างเช่น การสื่อสาร การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง เป็นต้น

Why Choose the International Program Digital Technology and Integrated Innovation (International Program) Course at KMITL ?

เนื่องจากหลักสูตรนี้ เน้นการเรียนการสอนแบบแก้ปัญหา Problem-based Learning) การฝึกปฏิบัติ (Practical-oriented Learning) ควบคู่ไปกับการฝึก Soft Skill จึงจำเป็นต้องมีคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งต้องมีพันธมิตรที่เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาช่วยเพิ่มเติมประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และสร้างความร่วมมือ เพื่อทำให้นักศึกษาได้โอกาสในการศึกษาเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติ จากโปรเจคจริงของหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ โดยที่ทาง KMITL โดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะพระจอมเกล้าลาดกระบัง (ศูนย์ K-DAI) มีประสบการณ์การให้บริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกจำนวนมากและหลากหลาย จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินการเรียนการสอนของหลักสูตรดังกล่าว

Job Opportunities

ภาคธุรกิจเอกชน

นักวิเคราะห์การขนส่งและโลจิสติกส์

นักวิเคราะห์การตลาด

นักวิเคราะห์ควบคุมการผลิต

Social media marketer

เจ้าหน้าที่การเงิน

นักพัฒนาแอปพลิเคชัน

UX/UI designer

Blockchain developer

Data Scientist

Contact Us
คณะวิทยาศาสตร์
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang