คณะวิศวกรรมศาสตร์

International Program

B.Eng. Computer Engineering (International Program)

   Computer Engineering Curriculum  

Application Period

Direct Admission 1.1

Early Round

1 - 27

Oct 2023

Admission Quota

5

Seats

TCAS 1

Portfolio

1 - 20

Dec 2023

Admission Quota

10

Seats

Direct Admission 1.2

Direct 1

TBC

TBC 2024

Admission Quota

5

Seats

TCAS 2

Quota

TBC

TBC 2024

Admission Quota

5

Seats

Direct Admission 2

Direct 2

TBC

TBC 2024

Admission Quota

5

Seats

Tuition Fees

90,000

Baht / Semester

Why Choose the International Program B.Eng. Computer Engineering (International Program) Course ?

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มุ่งสร้างวิศวกรคอมพิวเตอร์ ที่สามารถปฏิบัติงานในภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล หลักสูตรเล็งเห็นความสำคัญของคณิตศาสตร์และทฤษฎีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์ จึงได้จัดให้เรียนรายวิชาในกลุ่มนี้อย่างเพียงพอ ได้แก่ การเขียนโปรแกรม โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม การพัฒนาซอฟต์แวร์ สถิติและความน่าจะเป็น พีชคณิตเชิงเส้น โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง (Discrete Structure) ทฤษฎีการคำนวณ ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการคิดเชิงคอมพิวเตอร์ และการเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง เช่น Data Science ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรืออื่นๆ ต่อไป นอกจากนั้นหลักสูตรยังได้จัดให้เรียนทฤษฎีด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ พื้นฐานระบบดิจิตอล องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ และสามารถปฏิบัติงานในสายงานต่างๆ ได้ หลักสูตรนี้ออกแบบโดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้มีวิชาที่ฝึกปฏิบัติมากถึง 14 รายวิชาจาก 21 รายวิชาบังคับ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและมั่นใจในการปฏิบัติงาน โดยให้นักศึกษาเลือกศึกษาตามความถนัดของตนเองใน 3 แขนง ได้แก่ แขนงฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ แขนงการพัฒนาซอฟต์แวร์ และแขนงโครงสร้างพื้นฐานของระบบและระบบเครือข่าย นอกจากนั้นยังให้นักศึกษาได้เลือกรายวิชาเฉพาะทางในชั้นปีสุดท้ายในสาขาเฉพาะทาง เช่น สาขาข้อมูลขนาดใหญ่และธุรกิจอัจฉริยะ สาขาการประมวลผลมัลติมีเดีย สาขาเครื่องจักรอัจฉริยะ สาขาความปลอดภัยไซเบอร์ เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น

Why Choose the International Program B.Eng. Computer Engineering (International Program) Course at KMITL ?

ความรู้หรือทักษะที่บัณฑิตจะได้เมื่อสำเร็จการศึกษาจากที่นี่

• มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ที่เป็นพื้นฐานของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ

• มีทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีและเทคโนโลยีใหม่ๆ

• สามารถทำงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทั้งบุคคล และเป็นสมาชิกของทีมงานได้เป็นอย่างดี • พัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะที่ทันสมัยอยู่เสมอ มีความเชื่อมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

• มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ และการทำรายงานที่เหมาะกับผู้ฟัง

• มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดัวยความตระหนักในจริยธรรมทางวิชาชีพ

Job Opportunities

• วิศวกรคอมพิวเตอร์
• นักวิชาการคอมพิวเตอร์
• ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์/วิศวกรซอฟต์แวร์
• วิศวกรวิเคราะห์/ออกแบบ/พัฒนาระบบสารสนเทศ
• วิศวกรเครือข่าย
• วิศวกรระบบฝังตัว
• วิศวกรควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์
• วิศวกรระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

Contact Us
คณะวิศวกรรมศาสตร์
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang