คณะวิศวกรรมศาสตร์

International Program

B.Eng. Biomedical Engineering (Internation Program)

   Biomedical Engineering  
   Biomedical Engineering Curriculum  

Application Period

Direct Admission 1.1

Early Round

1 -27

Oct 2023

Admission Quota

5

Seats

TCAS 1

Portfolio

1 - 20

Dec 2023

Admission Quota

25

Seats

Direct Admission 1.2

Direct 1

TBC

TBC 2023

Admission Quota

5

Seats

TCAS 2

Quota

TBC

TBC 2024

Admission Quota

5

Seats

Direct Admission 2

Direct 2

TBC

TBC 2024

Admission Quota

5

Seats

TCAS 3

Admission

TBC

TBC 2024

Admission Quota

5

Seats

Tuition Fees

90,000

Baht / Semester

Why Choose the International Program B.Eng. Biomedical Engineering (Internation Program) Course ?

วิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็นสาขาวิชที่นำเอาความรู้ทางด้าน “วิศวกรรมศาสตร์ + วิทยาศาสตร์การแพทย์” มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อออกแบบสร้างหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน สามารถใช้งานได้จริง รวมถึงการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีความซับซ้อน และต้องการขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน และ ประสิทธิภาพสูง

Why Choose the International Program B.Eng. Biomedical Engineering (Internation Program) Course at KMITL ?

เป็นหลักสูตรที่ทำงานวิจัยเกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์มากว่า 30 ปี โดยเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท จากนั้นช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจึงเริ่มเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ผลงานวิจัยที่เด่นและมีชื่อเสียงคือการสร้างเครื่อง CT การสร้างเครื่อง Patient Monitor ที่ใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก และล่าสุดการสร้างเครื่อง Emergency Ventilator ทีช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจช่วงการระบาดของ Covid 2019 หลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาตเพื่อตอบสนองความเป็นสากลของการทำงานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ เน้นการเรียนการสอนแบบปฏิบัติ แบบ Hand-on

Job Opportunities

  • นักวิศกรชีวการแพทย์ดูแลเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลแลลครบวงจร
  • Service Engineer ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ให้กับบริษัทเอกชน
  • Product Specialists ให้กับบริษัทเครื่องมือแพทย์
  • ฝ่าน R&D ให้กับสถาบันวิจัยทั้งรัฐและเอกชน”
Contact Us
คณะวิศวกรรมศาสตร์
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang