คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตร วท.บ.

คณิตศาสตร์ประยุกต์

   ดูข้อมูลหลักสูตร  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

19,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ ?

การเรียนสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จะสามารถสอนให้นักศึกษารู้จักการคิดโดยยึดตรรกะ หรือการคิดที่มีเหตุมีผล สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการเรียน ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง โดยมีหลักการที่ถูกต้อง และวัดผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นแบบจับต้องได้ด้วยโมเดลทางคณิตศาสตร์ เพื่อการใช้ประโยชน์ในข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการดำเนินธุรกิจ และรวมถึงการสร้างฐานความรู้เพื่อผลิตบุคลากรคุณภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ทำไมต้องเรียน วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ ที่ สจล. ?

หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่ สจล. จะเน้นการสอนความรู้ทางคณิตศาสตร์ร่วมกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปประยุกต์เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล และแก้ปัญหาทางธุรกิจ อุตสาหกรรม ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ เช่น คณิตศาสตร์การเงิน ระบบธุรกิจอัจฉริยะ ไพธอนโปรแกรมมิ่ง การวิเคราะห์โลจิสติกส์และอุตสาหการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประกันภัย ตัวแบบคณิตศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม เป็นต้น

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ
นักวิชาการทางคณิตศาสตร์
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผู้พิจารณารับประกัน
นักคณิตศาสตร์การเงิน
นักวิเคราะห์ข้อมูล
นักทดลองระบบคอมพิวเตอร์
เงินเดือนโดยประมาณ 22000 บาท”

ติดต่อเรา
คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง