กำหนดการเปิดรับสมัคร

4

DIRECT ADMISSION (รับตรงอิสระ)

29 พ.ค. - 1 มิ.ย.

2566

รับสมัครจำนวน

25

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

32,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ?

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบโจทย์ด้านความต้องการบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยมีเป้าหมายในการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่เทคโนโลยีมูลค่าสูง ซึ่งจะยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ที่แข็งแรง
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ไปประยุกต์เพื่อสร้างผลงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถค้นคว้าวิจัย เรียนรู้สิ่งใหม่ เพื่อต่อยอดสร้างนวัตกรรมได้ด้วยตัวเอง

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ที่ สจล. ?

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นบนแนวคิดปรัชญา มุ่งสร้างองค์ความรู้  ผลิต และ พัฒนา ทรัพยากรบุคคลของชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันเป็นรากฐานที่ดีของการพัฒนาประเทศ

จุดเด่นของหลักสูตร คือ การออกแบบที่มุ่งเน้นการวางรากฐานคณิตศาสตร์ที่แข็งแรง การวางรากฐานองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่ ได้แก่ การเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึก และการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อให้ผู้เรียน ได้ทำงานกับโจทย์จริงตั้งแต่ปีการศึกษาที่สาม

โอกาสในการหางาน

บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ จะมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่เพียงพอในการประกอบอาชีพและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมสำหรับตำแหน่งงานด้านต่าง ๆ ได้แก่

 • นักวิทยาศาสตร์ด้านการเรียนรู้เชิงลึก
 • นักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรข้อมูล
 • ผู้พัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะ
 • วิศวกรการเรียนรู้ของเครื่อง
 • นักวิจัยและนักวิชาการด้านปัญญาประดิษฐ์
 • วิศวกรวางสถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่
 • นักพัฒนาระบบฝังตัวหรือระบบเชื่อมต่อสรรพสิ่ง
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการมองเห็นด้วยเครื่องจักร
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลภาษามนุษย์
 • ผู้ประสานงานหรือผู้จัดการโครงการด้านปัญญาประดิษฐ์
 • ผู้ประสานงานหรือผู้จัดการโครงการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ที่ปรึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์
ติดต่อเรา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520