คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร วท.บ.

โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา AGRINOVATOR

กำหนดการเปิดรับสมัคร

TCAS 1

แฟ้มสะสมผลงาน

20

ธ.ค. 65

รับสมัครจำนวน

40

คน

TCAS 2

โควตา

15

มี.ค. 66

รับสมัครจำนวน

40

คน

TCAS 3

Admission

7-13

พ.ค. 66

รับสมัครจำนวน

40

คน

TCAS 4

Direct Admission

-

- -

รับสมัครจำนวน

-

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

40,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วท.บ. โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา AGRINOVATOR ?

หลักสูตร AGRINOVATOR หลักสูตรควบสองปริญญาหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่พัฒนาบัณฑิต ให้มีความรู้เชิงลึกด้านการเกษตรควบคู่กับวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อประดิษฐ์นวัตกรรมทางการเกษตรมีจุดแข็ง ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้แบบสหวิทยาการ คือ ความรู้ทางด้านเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้มข้น เพิ่มโอกาสในการจ้างงานหรือเป็นผู้ประกอบการเอง นอกจากนั้นยังสร้างเครือข่ายภายในสายงานเกษตรและวิศวกรรมให้แก่นักศึกษาตั้งแต่ยังอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย เนื่องจากหลักสูตรได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจชั้นนำมากมาย มาร่วมเป็นวิทยากรจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและพี่เลี้ยงในการฝึกงาน

จุดแข็งของหลักสูตร

บัณฑิตมีความรู้แบบสหวิทยาการ

สร้างเครือข่ายทางสายงานเกษตรและวิศวกรรม

ยกระดับการพัฒนาทักษะที่เป็น Soft Skill และ Hard Skill

เกิดการเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรมองค์กร และรูปแบบการทำงาน

ทำไมต้องเรียน วท.บ. โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา AGRINOVATOR ที่ สจล. ?

จากข้อมูลความต้องการขององค์กร ธุรกิจ และผู้ประกอบการด้านการเกษตรในประเทศไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมา พบว่าจุดอ่อนที่สำคัญภาคธุรกิจเกษตรไทยคือไม่สามารถคิดค้นหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตรซึ่งช่วยให้การดำเนินธุรกิจ ทั้งทางด้านการผลิต ขนส่งและการจัดจำหน่ายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณาจารย์ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและเล็งเห็นร่วมกันว่า Missing Link ของวงการธุรกิจเกษตร คือ การเสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเกษตร เพื่อพลิกบทบาทจากการเป็นเพียงผู้รับนวัตกรรมเกษตรจากต่างประเทศ มาเป็นผู้ผลิตและอาจส่งออกนวัตกรรมเกษตรในอนาคต

โอกาสในการหางาน

– ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) นวัตกร (Innovator)
– พนักงานในองค์กรเกษตร (Agricultural Officer)
– นักพัฒนาการเกษตรเชิงสร้างสรรค์ (Creative Agricultural Extensionist)/ นวัตกร (Innovator)

ติดต่อเรา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง