วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

International Program

วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (นานาชาติ)

   View Course Information  

Application Period

TCAS 3

7-13

พฤษภาคม 2566

Admission Quota

30

Seats

Direct Admission 4-1

8-20

พฤษภาคม 2566

Admission Quota

30

Seats

TCAS 4

29-30

พฤษภาคม 2566

Admission Quota

30

Seats

Tuition Fees

440,000

Baht / Semester

Why Choose the International Program วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (นานาชาติ) Course ?

เป็นหลักสูตรนานาชาติที่ผสมผสานระหว่างวิชาวิศวกรรมและหลักสูตรนักบินพาณิชย์เข้าด้วยกัน รูปแบบการศึกษาที่มุ่งเน้นการศึกษาดูงานจริงในทุกปีการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับแนวคิดและนำไปปรับใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคตได้

Why Choose the International Program วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (นานาชาติ) Course at KMITL ?

เรียนหลักสูตรนานาชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านวิศวกรรมและภาษาเพื่อความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกในปัจจุบัน เรียนเน้นเฉพาะทางและลงมือปฏิบัติจริง มีศึกษาดูงานทุกปีการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นการทำงานจริงของสาขาวิชาและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้

Job Opportunities

Airline Pilot

Engineer in Aviation Industry

Aircraft Maintenance Engineer

Aircraft Mechanic

Ground Equipment Services

Air Traffic Controller

 

Contact Us
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang