คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร วท.บ.

เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเพื่อพัฒนาการเกษตร

กำหนดการเปิดรับสมัคร

TCAS 1

แฟ้มสะสมผลงาน

20

ธ.ค. 65

รับสมัครจำนวน

60

คน

TCAS 2

โควตา

ถึง 30

มี.ค. 66

รับสมัครจำนวน

60

คน

TCAS 3

Admission

7-13

พ.ค. 66

รับสมัครจำนวน

60

คน

TCAS 4

Direct Admission

-

- -

รับสมัครจำนวน

-

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

18,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเพื่อพัฒนาการเกษตร ?

เพราะเราเป็นผู้นำในการทำเกษตรเชิงธุรกิจแบบ START UP ที่เน้นการเรียนแบบฝึกปฏิบัติจริง ลงพื้นที่จริง

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเพื่อพัฒนาการเกษตร ที่ สจล. ?

 • มีศาสตร์ความรู้ 3 ศาสตร์ ได้แก่ ธุรกิจเกษตร เศรษฐศาสตร์เกษตร และส่งเสริมการเกษตร
 • เน้นการเรียนเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ใช้กับธุรกิจเกษตร ไม่ใช่เศรษฐศาสตร์เชิงลึก ทุกแผนการศึกษาสามารถเรียนได้
  • เน้นทักษะการเป็นผู้ประกอบการทำธุรกิจเกษตร START UP
  • ลงมือทำจริง ฝึกทำธุรกิจเกษตรตั้งแต่ปี 1-4
  • เน้นทักษะ Soft skill ทำงานเป็นทีม ทำงานกับชุมชน ผ่านกิจกรรมในหลักสูตร
  • ลงพื้นที่จริง นำความรู้ประยุกต์ใช้กับพื้นที่ชุมชนเกษตร
  • โดดเด่นด้านการทำตลาดเกษตรดิจิทัล

โอกาสในการหางาน

สามารถเลือก ได้ 2 วิชาโท คือ
1) วิชาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเพื่อพัฒนาการเกษตร เมื่อจบสามารถทำงานเป็น

/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

/นักเศรษฐศาสตร์เกษตร

/นักวิเคราะห์สินเชื่อทางการเกษตร

/นักวิชาการเกษตร

/นักส่งเสริมการเกษตร

/นักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร

2) วิชาโทธุรกิจเกษตรและการจัดการฟาร์ม เมื่อจบสามารถประกอบกาชีพ

/ผู้จัดการฟาร์ม

/ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

/นักวิชาการเกษตร

/นักส่งเสริมทางการเกษตร

/นักการตลาดสินค้าเกษตร

ติดต่อเรา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง