คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตร วท.บ.

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

   ดูข้อมูลหลักสูตร  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

1

แฟ้มสะสมผลงาน

พฤศจิกายน-ธันวาคม

รับสมัครจำนวน

10

คน

2

โควตาสถานศึกษาที่มีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันฯ

กุมภาพันธ์-มีนาคม

รับสมัครจำนวน

10

คน

3

Admission

พฤษภาคม

รับสมัครจำนวน

70

คน

4

รับตรงอิสระ

พฤษภาคม-มิถุนายน

รับสมัครจำนวน

10

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

20,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ ?

ภายใต้รั้วลาดกระบัง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับต้นๆ ของประเทศและการอยู่ภายใต้คณะบริหารธุรกิจ สจล. หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและจัดการเศรษฐกิจ การเงิน ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และแม้แต่เศรษฐกิจของบุคคลโดยใช้หลักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับการนำวิชาการทางบริหารธุรกิจมาบูรณาการ และประยุกต์กับการใช้เทคโนโลยี ในกระแสการเรียนรู้ใหม่ สามารถลงทุนได้ แก้ปัญหาเป็น และตัดสินใจอย่างเหมาะสม ตั้งแต่ระดับบุคคล ถึงระดับองค์การ

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ ที่ สจล. ?

ภายใต้รั้วลาดกระบัง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับต้นๆ ของประเทศและการอยู่ภายใต้คณะบริหารธุรกิจ สจล. หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและจัดการเศรษฐกิจ การเงิน ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และแม้แต่เศรษฐกิจของบุคคลโดยใช้หลักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับการนำวิชาการทางบริหารธุรกิจมาบูรณาการ และประยุกต์กับการใช้เทคโนโลยี ในกระแสการเรียนรู้ใหม่ สามารถลงทุนได้ แก้ปัญหาเป็น และตัดสินใจอย่างเหมาะสม ตั้งแต่ระดับบุคคล ถึงระดับองค์การ

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ”
ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

เจ้าหน้าที่โครงการ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายโลจิสติกและซัพพลายเชน

นักบริหารงานลูกค้า

นักพัฒนาและวางกลยุทธ์ธุรกิจผู้บริหาร

อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย

นักวางแผนและวิเคราะห์นโยบาย

นักวิเคราะห์การเงินและการลงทุน

นักวิเคราะห์และวางแผนที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจ

ติดต่อเรา
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง