คณะอุตสาหกรรมอาหาร

หลักสูตร วท.บ.

เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร

   ดูข้อมูลหลักสูตร  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

TCAS 1

รอบพอร์ทฟอลิโอ

-

- -

รับสมัครจำนวน

20

คน

TCAS 2

รอบโควต้า

15 ก.พ. - 30 มี.ค.

2566

รับสมัครจำนวน

20

คน

TCAS 3

Admission

7 พ.ค. - 13 พ.ค.

2566

รับสมัครจำนวน

40

คน

รอบที่ 4

รับตรงอิสระ

29 พ.ค. - 1 มิ.ย.

2566

รับสมัครจำนวน

-

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

21,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร ?

หลักสูตรนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการหมักในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ในอาหาร รวมถึงการศึกษาและควบคุมความปลอดภัยทางอาหาร รวมถึงมีทักษะเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอย่างเหมาะสมและยั่งยืน และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมอาหารได้

Facebook : หลักสูตรเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร ที่ สจล. ?

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรกระบวนการหมักในอุตสาหกรรมอาหารแห่งเดียวในประเทศไทย โดยสาขานี้มีจุดเด่นที่มุ่งเน้น 1. เรียนเกี่ยวกับประโยชน์และโทษจุลินทรีย์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและการควบคุมจุลินทรีย์ 2. เจาะจงทางด้านเทคโนโลยีการหมักหรือเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร รวมถึงความปลอดภัยทางอาหาร 3. ได้ศึกษาดูงานนอกห้องเรียนกับสถานที่จริง 4. ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ(LAB) ทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้น โดยมีการเน้นการสอนปฏิบัติการลงมือทำจริงและได้สัมผัสกับอุปกรณ์การทำงานจริง 5. ได้ฝึกงานได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ

โอกาสในการหางาน

อาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการหมัก
ฝ่ายการผลิต
ฝ่ายการวางแผนการผลิต
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ
ฝ่ายสุขาภิบาลและความปลอดภัย
ฝ่ายขาย
นักวิทยาศาสตร์
นักวิชาการ
นักวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ในอาหารและเทคโนโลยีการหมักและระบบคุณภาพ
อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารหมักและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
อัตราเงินเฉลี่ยแรกทำงานอยู่ที่ 17,778 บาท

ติดต่อเรา
คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง