คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร วท.บ.

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์

   ดูข้อมูลหลักสูตร  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

TCAS 1

แฟ้มสะสมผลงาน

20

ธ.ค. 65

รับสมัครจำนวน

50

คน

TCAS 2

โควตา

ถึง 30

มี.ค. 66

รับสมัครจำนวน

70

คน

TCAS 3

Admission

7-13

พ.ค. 66

รับสมัครจำนวน

50

คน

TCAS 4

Direct Admission

-

- -

รับสมัครจำนวน

-

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

18,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ ?

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านการผลิตสัตว์ วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว การตรวจสอบคุณภาพผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และสร้างทักษะอาชีพที่มั่นคงอย่างมีเอกลักษณ์

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ ที่ สจล. ?

เป็นหลักสูตรที่มีอัตลักษณ์ คือ เป็นหลักสูตรที่สร้างให้นักสัตวศาตร์ที่มีความรู้ด้านจัดการฟาร์มสามารถจัดการและแปรรูปผลผลิตได้ โดยเฉพาะเนื้อสัตว์

โอกาสในการหางาน

สัตวบาลประจำฟาร์ม ในหน่วยงานราชการและเอกชน
พนักงานขายอาหารสัตว์
นักวิจัย
นักวิชาการเกษตร (สัตวศาสตร์)
นักตัดแต่งเนื้อ (Bucher)
ผู้ประกอบการ
เงินเดือน 15,000-17,000 บาท ยกเว้นผู้ประกอบการ

ติดต่อเรา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง