คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร วท.บ.

เทคโนโลยีการผลิตพืช

   ดูข้อมูลหลักสูตร  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

TCAS 1

แฟ้มสะสมผลงาน

20

ธ.ค. 65

รับสมัครจำนวน

90

คน

TCAS 2

โควตา

ถึง 30

มี.ค. 66

รับสมัครจำนวน

45

คน

TCAS 3

Admission

7-13

พ.ค. 66

รับสมัครจำนวน

20

คน

TCAS 4

Direct Admission

-

- -

รับสมัครจำนวน

-

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

18,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช ?

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตามความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง ผู้เรียนสามารถออกแบบเรียนรู้ได้ตามความถนัดและความสนใจ โดยมีการจัดการเรียนการสอนเป็นชุดวิชา (module) ซึ่งในชุดวิชาได้มีการบูรณาการความรู้จากสาขาวิชาการต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานจนถึงทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในสายการผลิตพืช ไม่ว่าจะเป็นงานในหน่วยงานราชการ เอกชน การเป็นผู้ประกอบการ นักวิจัย รวมถึงการศึกษาต่อ

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช ที่ สจล. ?

เป็นหลักสูตรทางการเกษตรที่มีการจัดเรียนการสอนแบบชุดวิชาแบบเต็มรูปแบบ แห่งแรกในประเทศไทย เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องและทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน ในยุคที่การเกษตรต้องอาศัยเทคโนโลยี และการบูรณาการศาสตร์หลายสาขาเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด สามารถควบคุมปัจจัยการผลิตได้ และดำเนินการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงได้

โอกาสในการหางาน

สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายได้แก่
การประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการผลิตพืช
การทำการเกษตรครบวงจร
การจำหน่ายปัจจัยการผลิตพืช
การเป็นนักวิชาการเกษตรและนักวิจัยในภาครัฐ
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
รวมถึงการเป็นพนักงานในหน่วยงานภาคเอกชน
บริษัทผลิตสินค้าเกษตร
บริษัทผลิตปัจจัยการผลิตพืช
บริษัทส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตร
โรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
การธนาคาร
เงินเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – 25,000 บาท

ติดต่อเรา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง