กำหนดการเปิดรับสมัคร

TCAS1

Portfolio

21 ต.ค.- 16 ธ.ค

ธ.ค. 2565

รับสมัครจำนวน

60

คน

TCAS2

Quota

15 ก.พ. – 20

มี.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

30

คน

TCAS3

Admission

7-13

พ.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

-

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

15,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช ?

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืชมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสามารถนำไปพัฒนารูปแบบของการผลิตพืชที่ตอบสนองต่อความต้องการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนของภูมิภาค

ทำไมต้องเรียน วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช ที่ สจล. ?

มุ่งสร้างเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ ประยุกต์ และปฏิบัติเพื่อใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืชสำหรับจัดการทรัพยากรทางด้านการผลิตและทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก้าวทันหรือเป็นผู้นำในการเป็นผู้ประกอบการและผู้ผลิต โดยเน้นทั้งวิทยาการเฉพาะสาขาและการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนาสังคมทุกระดับให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ
การประกอบอาชีพนั้นพบว่ามีหลายอาชีพที่ไม่สามารถทำให้คนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต แต่ยังคงมีอาชีพด้านการเกษตรที่ทำให้ผู้ประกอบอาชีพนี้รอดพ้นจากภาวะวิกฤตของเศรษฐกิจ รวมทั้งยังสามารถผลิตอาหารให้บุคคลอื่นได้ร่วมอุปโภคและบริโภค”

ติดต่อเรา
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง