คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

หลักสูตร ศป.บ.

สาขาวิชาศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต

   หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

1

Portfolio

ตุลาคม ทุกปี

รับสมัครจำนวน

50

คน

2

โควตา

กุมภาพันธ์ ทุกปี

รับสมัครจำนวน

45

คน

3

Admission

พฤษภาคม ทุกปี

รับสมัครจำนวน

5

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

29,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน ศป.บ. สาขาวิชาศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต ?

สาขาวิชาศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะ ฝีมือ ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างผลงานจิตรกรรม มีเดียอาร์ต ผลงานประติมากรรม ผลงานภาพพิมพ์และอิลลัสเตชัน ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนไปสู่การพัฒนาระดับสูงแบบมืออาชีพ ในขอบเขตของความเป็นศิลปะร่วมสมัย และสามารถบูรณาการหรือประยุกต์ใช้งานเข้าไปสู่ศาสตร์อื่นๆ ในการสร้างอาชีพที่หลากหลาย

ในชั้นปี 1 น้องๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับ 6 กลุ่มวิชา จิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ มีเดียอาร์ต ศิลปะสามมิติ และอิลลัสเตชันอาร์ต เป็นการปรับพื้นฐานความรู้เพื่อนำไปเลือกวิชาเอกในชั้นปีต่อไป ชั้นปีที่ 2 จะได้เลือกวิชาเอกและได้เรียนอัดแน่นกับหลักสูตรของวิชาเอกนั้นๆ เมื่อเข้าสู่ปีที่ 3 จะได้เลือกสายการเรียนที่สนใจ และมุ่งเน้นให้น้องๆได้สร้างสรรค์งานศิลปะที่แฝงทัศนคติ มีตัวตนของศิลปินในผลงาน เป็นศิลปะร่วมสมัยในศาสตร์นั้นๆ ที่มี Research base จากสังคม วัฒนธรรม ชุมชน ณ ที่หนึ่งเพื่อนำมาสร้างผลงานศิลปะให้ตอบโจทย์กับสังคม ชุมชนนั้นๆ อย่างเฉพาะ เข้าสู่ปีสุดท้าย ปี 4 ทำโปรเจคจบการศึกษาจากผลงานศิลปะ และนำเสนอผลงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น

ทำไมต้องเรียน ศป.บ. สาขาวิชาศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ต ที่ สจล. ?

หลักสูตรฯ มีชื่อเสียงในระดับประเทศ อีกทั้งคณาจารย์และศิษย์เก่ามีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งสามารถผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่สังคมได้  และผู้เรียนได้ลงมือพัฒนากระบวนการสร้างแนวคิดเชิงศิลปะพร้อมกับการฝึกทักษะในการปฎิบัติงานทางศิลปะ โดยมีสถานที่และอุปกรณ์ในการสร้างสรรงานที่ได้มาตรฐานในระดับสากล

โอกาสในการหางาน

ศิลปิน

อาจารย์

นักวิชาการที่เชี่่ยวชาญงานจิตรกรรมและมีเดียอาร์ต

นักวิชาการที่เชี่ยวชาญงานประติมากรรม

นักวิชาการที่เชี่่ยวชาญงานภาพพิมพ์และอิลลัสเตชัน

ฝ่ายศิลปกรรมในทุกองค์กรทั้งบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐบาล

อาชีพอิสระในการผลิตงาน และประยุกต์งานในเชิงพาณิชย์ให้สอดคล้องกับสถานที่ หรืองานตกแต่ง

งานออกแบบ หรือการบูรณาการงานจิตรกรรม มีเดียอาร์ต งานประติมากรรม และงานภาพพิมพ์และอิลลัสเตชัน

ติดต่อเรา
คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง