วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

หลักสูตร วท.บ.

สัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกิจสัตว์เลี้ยง

   โครงการแฟ้มสะสมผลงาน  
   ข้อมูลหลักสูตร  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

TCAS1

Portfolio

1 ก.ย.-20

ต.ค. 2565

รับสมัครจำนวน

-

คน

TCAS2

Quota

15 ก.พ. – 20

มี.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

-

คน

TCAS3

Admission

7-13

พ.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

-

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

15,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วท.บ. สัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกิจสัตว์เลี้ยง ?

ด้วยสภาพสังคมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทําให้การเลี้ยงสัตว์เป็นที่นิยมมากขึ้น หลายครอบครัวมีจํานวนสัตว์เลี้ยงมากกว่าหนึ่งตัว หรือมีหลากหลายประเภท ธุรกิจดูแลสัตว์เลี้ยงเริ่มได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เช่น การให้บริการจัดที่พักพร้อมอาหารสําหรับสัตว์ เลี้ยง การบริการตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง และการฝึกสัตว์เลี้ยงให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม นอกจากนี้ประเทศไทยที่กำลังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ และผู้พิการที่จำเป็นต้องใช้สัตว์ในการช่วยเหลือนำทาง หรือแม้แต่การบำบัดทางด้านสมาธิในเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ การฝึกสัตว์ให้มีสามารถในการรองรับสถานการณ์ดังกล่าวจึงมีความสำคัญ

ทำไมต้องเรียน วท.บ. สัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกิจสัตว์เลี้ยง ที่ สจล. ?

สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการผลิต การบริหารจัดการ ระบบธุรกิจและจรรยาบรรณหรือกฎเกณฑ์ทางวิชาชีพด้านสัตว์เลี้ยงที่สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบททางด้านเศรษฐกิจ สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการศึกษาวิจัยสัตวศาสตร์เพื่อการพัฒนาทางอย่างยั่งยืน

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ
นักสัตวบาล
นักวิชาการ / นักวิจัย
พนักงานประจำห้องปฏิบัติการโภชนศาสตร์ / เนื้อสัตว์
พนักงานขายอาหารสัตว์ อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ และเวชภัณฑ์
พนักงานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
ผู้จัดการฟาร์มบริษัท
ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องในทางสัตวศาสตร์และสัตว์เลี้ยง”

ติดต่อเรา
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง