กำหนดการเปิดรับสมัคร

TCAS1

Portfolio

1 ก.ย. – 16

ธ.ค. 2565

รับสมัครจำนวน

30

คน

TCAS2

Quota

15 ก.พ. – 20

มี.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

30

คน

TCAS3

Admission

7-13

พ.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

-

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

15,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วท.บ. สัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์ ?

ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการผลิต การบริหารจัดการ ระบบธุรกิจและจรรยาบรรณหรือกฎเกณฑ์ทางวิชาชีพด้านปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงที่สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบททางด้านเศรษฐกิจ สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการทางด้านสัตวศาสตร์ทั้งปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง เพื่อการผลิตสัตว์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ปลอดภัย รวมทั้งการศึกษาวิจัยสัตวศาสตร์เพื่อการพัฒนาทางอย่างยั่งยืน

ทำไมต้องเรียน วท.บ. สัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์ ที่ สจล. ?

ในการขับเคลื่อนการเกษตรโดยเฉพาะด้านการผลิตสัตว์ (ปศุสัตว์) เพื่อให้ได้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้นั้น รวมทั้งการผลิตและจัดการสัตว์เลี้ยง (Companion animal) เพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรที่มีปรับเปลี่ยนโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมผู้สูงอายุ สภาพสังคมที่เป็นครอบครัวเดี่ยว ทำให้มีความนิยมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนยามเหงามากขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องสร้างบุคลากรทางสัตวศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตสัตว์อย่างครบวงจร ผสานความเชื่อมโยงกับเงื่อนไขทางการค้า และมีแนวคิดในการพัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการทางด้านสัตวศาสตร์

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ
ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการผลิต การบริหารจัดการ ระบบธุรกิจและจรรยาบรรณหรือกฎเกณฑ์ทางวิชาชีพด้านปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงที่สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบททางด้านเศรษฐกิจ สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการทางด้านสัตวศาสตร์ทั้งปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง เพื่อการผลิตสัตว์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ปลอดภัย รวมทั้งการศึกษาวิจัยสัตวศาสตร์เพื่อการพัฒนาทางอย่างยั่งยืน”

ติดต่อเรา
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง