กำหนดการเปิดรับสมัคร

1

Portfolio

ตุลาคม

รับสมัครจำนวน

50

คน

3

Admission

พฤษภาคม

รับสมัครจำนวน

10

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

29,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน สถ.บ. สถาปัตยกรรมหลัก ?

หลักสูตรสถาปัตยกรรมหลัก บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับศิลปวัฒนธรรมและสหศาสตร์ ผ่านวิทยาการจัดการ รวมถึงการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี การจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติ มีความสามารถในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้จริงตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจการพัฒนาประเทศ และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ เป็นหลักสูตรวิชาชีพ เรียน 5 ปี  หลักสูตรวิชาชีพ สอนในการปฎิบัติจริงเพื่อการประกอบอาชีพสถาปัตยกรรม มีศิษย์เก่ามากมายที่ทำงานในสายวิชาชีพททั้งในและต่างประเทศ สถาปัตยกรรมเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ เป็นการสร้างวัฒนธรรมที่จับต้องได้เป็นรูปธรรม

  • https://www.facebook.com/B.Arch.Architecture.KMITL

ทำไมต้องเรียน สถ.บ. สถาปัตยกรรมหลัก ที่ สจล. ?

สถาปัตยกรรมหลักของลาดกระบังสอน ให้เป็นมืออาชีพ ขยัน ใฝ่รู้ สู้งาน ตามปรัชญาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตร เน้นการปฎิบัติ สามารถทำงานได้ เพราะเราเรียนแบบเน้นการฝึกฝนและปฏิบัติเพื่อให้ คิดได้ ทำเป็น รู้อดีต เชื่อมอนาคต

โอกาสในการหางาน

หลักสูตรการเรียนที่เข้มข้น ตลอด 5 ปี สามารถพัฒนาศักยภาพและความสนใจของนักศึกษาให้เหมาะกับการประกอบอาชีพของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นสายการออกแบบ (Architectural Design) สายการก่อสร้าง(Construction)  หรือการค้นพบตนเองในมิติต่าง ๆ ของงานสถาปัตยกรรม เช่น การทำงานBIM (Building Information Modeling) การทำPM (Project Management) การทำงานด้านทฤษฎีต่าง ๆ (Architectural Theory) หรือแม้แต่เป็นช่างภาพด้านงานสถาปัตยกรรม (Architectural Photography)  การเป็นสถาปนิกสามารถเป็นเจ้านายของตนเองได้ (Freelance Architect) ด้วยใบประกอบวิชาชีพ หรือทำงานอื่น ๆ ด้วยทักษะและความรู้ที่เรียนมาตลอด 5 ปี

ติดต่อเรา
คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง