กำหนดการเปิดรับสมัคร

1

Portfolio

ตุลาคม ทุกปี

รับสมัครจำนวน

45

คน

2

Admission

พฤษภาคม ทุกปี

รับสมัครจำนวน

5

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

29,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน ?

หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในการสร้างสรรค์และการจัดการงานสถาปัตยกรรม ภายในที่เกิดจากการบูรณาการความเข้าใจในพฤติกรรมศิลปะและวัฒนธรรมของผู้ใช้อาคารลักษณะของเทคโนโลยีการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายในและมีสุนทรียภาพในการออกแบบ รวมทั้งยังสามารถจัดการบริหารงานออกแบบให้สำเร็จลุล่วงได้ตามเวลาที่กำหนด นอกจากนี้บัณฑิตจะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  หลักสูตรเรียน 5 ปี สำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพได้ทันที

  • https://www.facebook.com/IAKMITL

ทำไมต้องเรียน สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน ที่ สจล. ?

เป็นหลักสูตรแรกที่เปิดในประเทศไทยและมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้วกว่า 50 รุ่น • เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างทักษะการทำงานได้จริง ทั้งในด้านกระบวนการคิดสร้างสรรและปฎิบัติงานภาคสนาม • เป็นหลักสูตรที่สร้างสถาปนิกภายในที่มีความเข้าใจในงานโครงสร้าง งานระบบ และงานออกแบบผังบริเวณ เพื่อผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถทำงานร่วมกับสายงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โอกาสในการหางาน

สถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑณศิลป์ตาม พ.ร.บ.สภาสถาปนิก พ.ศ. 2543
ผู้บริหารโครงการออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน
ผู้บริหารโครงการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมภายใน
ผู้ก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมภายใน
นักออกแบบในสาขาอาชีพอื่น ๆ เช่น นักออกแบบกราฟฟิค นักออกแบบนิทรรศการ
18,000-22,000+”

ติดต่อเรา
คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง