กำหนดการเปิดรับสมัคร

1

Portfolio

ตุลาคม ทุกปี

รับสมัครจำนวน

50

คน

2

โควตา

กุมภาพันธ์ ทุกปี

รับสมัครจำนวน

20

คน

3

Admission

พฤษภาคม

รับสมัครจำนวน

5

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

29,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน สถ.บ. ศิลปอุตสาหกรรม ?

หลักสูตรศิลปอุตสาหกรรม ผลิตนักออกแบบที่สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้หลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงระบบต่าง ๆ ในกระบวนการตั้งแต่การออกแบบไปจนผลิตออกสู่ตลาด มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีความรู้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมใช้กระบวนการผลิตที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างการแข่งขันได้ทางการตลาดให้ภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์

  • https://www.facebook.com/IDKMITLgroup

ทำไมต้องเรียน สถ.บ. ศิลปอุตสาหกรรม ที่ สจล. ?

เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนกว่า 40 ปี • เป็นหลักสูตรแรกของประเทศที่เปิดสอนทางด้านศิลปอุตสาหกรรม • เป็นที่ยอมรับในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ศอ.ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ประสบความเสร็จและเป็นที่รู้จักในวงการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างกว้างขวาง

โอกาสในการหางาน

นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์
นักออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา
นักออกแบบสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องแต่งกาย
นักออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ และเครื่องประดับ
ที่ปรึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
นักวิชาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้ประกอบการทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
18,000+”

ติดต่อเรา
คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง