กำหนดการเปิดรับสมัคร

1

การรับแบบโควตา

1 - 31

ต.ค. 2565

รับสมัครจำนวน

20

คน

2

การรับตรง

1 - 31

ก.พ. 2566

รับสมัครจำนวน

10

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

35,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง) ?

ในเริ่มแรกนั้นทางทางวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดอยู่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีชื่อว่า “ภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง” จากนั้นจึงได้ถูกย้ายมาสังกัดในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้ชื่อว่า “สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (วศ.บ. สาขาวิศวกรรมการก่อสร้าง)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารการก่อสร้าง แต่เนื่องจากสถานการณ์ที่ประเทศประสบปัญหาทางด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนไป ทางภาควิชาจึงได้ปรับเปลี่ยนเนื้อาหลักสูตรจากหลักสูตรวิศวกรรมการก่อสร้างเป็นหลักสูตรวิศวกรรมโยธา และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ภาควิชาวิศวกรรมโยธา” จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเนื้อหาหลักจะเป็นการคำนวณ การวิเคราะห์ การออกแบบ และด้านการบริหารการก่อสร้าง และทางภาควิชายังคงมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบัน

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง) ที่ สจล. ?

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ทั้งในด้านอุปกรณ์การเรียน การสอน การวิจัย ทําให้บัณฑิตที่จบการศึกษา เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี ภาควิชาได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในด้านวิศวกรรมโยธาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถผลิตวิศวกรโยธาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการก่อสร้าง การบริหาร สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และออกแบบคํานวณ การพัฒนาด้านวัสดุ เทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัย

โอกาสในการหางาน

 • วิศวกรโครงสร้าง
 • วิศกรปฐพี วิศวกรแหล่งนํ้า
 • วิศวกรสํานักงาน
 • วิศวกรควบคุมงานหน้าสนาม
 • วิศวกรสํารวจ
 • วิศวกรออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
 • นักประมาณราคา
 • ผู้ตรวจสอบอาคาร
 • นักวิเคราะห์ความคุ้มทุนในงานก่อสร้าง
 • ผู้จัดการโครงการ ที่ปรึกษาโครงการ
 • อาจารย์
 • นักวิจัย
 • ข้าราชการ
 • พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • อาชีพอิสระ
 • ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ติดต่อเรา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง