คณะอุตสาหกรรมอาหาร

หลักสูตร วท.บ.

วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

   ดูข้อมูลหลักสูตร  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

TCAS 1

รอบพอร์ทฟอลิโอ

-

- -

รับสมัครจำนวน

30

คน

TCAS 2

รอบโควต้า

15 ก.พ.- 30 มี.ค.

2566

รับสมัครจำนวน

30

คน

TCAS 3

Admission

7 พ.ค. - 13 พ.ค.

2566

รับสมัครจำนวน

20

คน

รอบที่ 4

รับตรงอิสระ

29 พ.ค. – 1 มิ.ย.

2566

รับสมัครจำนวน

-

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

21,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วท.บ. วิศวกรรมแปรรูปอาหาร ?

หลักสูตรนี้เป็นการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมแปรรูปอาหาร ในการจัดการพัฒนา, แก้ไขปัญหางานด้านวิศวกรรมแปรรูปอาหาร รวมถึงความรู้ด้านหน่วยปฏิบัติการในกระบวนการแปรรูปอาหาร การควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร มีความรู้ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ผลิตอาหาร และการออกแบบและวางผังโรงงานอาหารเพื่อความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อที่จะเป็นผู้ประกอบอาชีพหรือผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมอาหารได้

Facebook : หลักสูตรวิศวกรรมแปรรูปอาหาร

 

ทำไมต้องเรียน วท.บ. วิศวกรรมแปรรูปอาหาร ที่ สจล. ?

สาขาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร คณะอุตาสหกรรมอาหาร สจล. เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต มีการเรียนการสอนที่นำเอาหลักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารมาประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักทางวิศวกรรมศาสตร์ในกระบวนการแปรรูปอาหาร ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจจากทั้งสองศาสตร์สาขาวิชา เมื่อจบการศึกษานักศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นนักวิทยาศาสตร์และวิจัยด้านอาหาร วิศวกรการผลิต (Production Engineer) วิศวกรควบคุมการผลิต (Process Engineer) เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Quality control officer) หรือประกอบกิจการส่วนตัว นอกจากนี้ทางสาขาของเรายังได้จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต ได้แก่ การฝึกงาน สหกิจศึกษา ฝึกงานต่างประเทศ และมีกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ เช่น บายเนียร์สาขา งานรับปริญญา กิจกรรม Open house

โอกาสในการหางาน

พนักงานประจำด้านอุตสาหกรรมอาหารทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่

วิศวกรการผลิต
นักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร
นักวิชาการด้านอาหาร
นักวิจัยด้านอาหาร
นักควบคุมคุณภาพ
และสามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่

โรงงานแปรรูปอาหาร
โรงงานผลิตอาหาร
อัตราเงินเดือนเฉลี่ยแรกทำงาน 18,760 บาท

ติดต่อเรา
คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง