คณะอุตสาหกรรมอาหาร

หลักสูตร วท.บ.

วิศวกรรมแปรรูปอาหาร โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

   ดูข้อมูลหลักสูตร  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

TCAS 1

รอบพอร์ทฟอลิโอ

-

- -

รับสมัครจำนวน

8

คน

TCAS 2

รอบโควต้า

15 ก.พ.- 30 มี.ค.

2566

รับสมัครจำนวน

8

คน

TCAS 3

Admission 1

7 พ.ค. - 13 พ.ค.

2566

รับสมัครจำนวน

4

คน

รอบที่ 4

รับตรงอิสระ

29 พ.ค. – 1 มิ.ย.

2566

รับสมัครจำนวน

-

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

40,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วท.บ. วิศวกรรมแปรรูปอาหาร โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ?

       เตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมอาหารอย่างครบวงจร ในโลกยุค disruption ด้วยหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการอุตสาหกรรม 4.0 ในรูปแบบหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา  ระหว่างวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร (Bachelor of Science (Food Process Engineering)) และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Bachelor of Engineering (Industrial Engineering))

 

 

ทำไมต้องเรียน วท.บ. วิศวกรรมแปรรูปอาหาร โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ที่ สจล. ?

  • เรียน 4 ปี ได้ 2 ปริญญา
  • บูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมแปรรูปอาหาร ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารกระบวนการแปรรูปอาหาร และภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหาร และด้านวิศวกรรมอุตสาหการ   ในด้านการวางแผน การควบคุมคุณภาพการผลิต และการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการจัดการระบบคลังสินค้า

โอกาสในการหางาน

  • วิศวกรวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
  • วิศวกรระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
  • ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
  • นักวิจัยและพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์อาหาร
ติดต่อเรา
คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง