กำหนดการเปิดรับสมัคร

TCAS 1

Portfolio

1 - 20

ธ.ค. 2565

รับสมัครจำนวน

75

คน

TCAS 2

Quota

1 - 15

มี.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

30

คน

TCAS 3

Admission

7 - 13

พ.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

15

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

25,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน ?

ปัจจุบันเทคโนโลยีในการผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ และระบบหุ่นยนต์ เพื่อทดแทนแรงงานมนุษย์ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง และเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงที่ท้าทายความสามารถและความคิดสร้างสรรของผู้เรียน หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน เป็นการบูรณาการความรู้ในหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน ได้แก่ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมระบบควบคุม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถทั้งทางด้านทักษะและปัญญาในด้านวิศวกรรมการวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ และ ระบบอัจฉริยะปัญญาประดิษฐ์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น เป็นการบูรณาการความรู้ในหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน ได้แก่ วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมระบบควบคุม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถทั้งทางด้านทักษะและปัญญาในด้านวิศวกรรมการวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ และ ระบบอัจฉริยะปัญญาประดิษฐ์
หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 3 แขนงวิชา คือ
1) การวัดและควบคุม
2) แมคคาทรอนิกส์
3) ออโตเมชั่น

หมายเหตุ   ผู้ลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตครบตามกำหนดของสภาวิศวกรสามารถขอสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชิพสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังได้

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน ที่ สจล. ?

สจล. เป็นแหล่งรวมของผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสรรนวัตกรรมเทคโนโลยี และเป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอน ด้านวิศวกรรมการวัดและควบคุม เมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มีศิษย์เก่ามากมายที่รอคอยให้รุ่นน้องๆ ไปร่วมงาน

โอกาสในการหางาน

  • วิศวกรและเจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมปิ
    โตรเคมี น ้ามัน และ ก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมเคมี ปูน และเซรามิค งานด้าน
    อาหารและเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมโลหะและยานยนต์ โรงงานผลิตกระดาษ
    แก้วและกระจก และโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ
  • นักวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมหุ่นยนต์ วิศวกรรม
    ระบบควบคุม วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ และวิศวกรรมการวัดคุม และทดสอบ

รายได้เริ่มต้นเฉลี่ยจากการเก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี คือ 22,000 – 25,000 บาท”

ติดต่อเรา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง