กำหนดการเปิดรับสมัคร

TCAS 1

Portfolio

1 - 20

ธ.ค. 2565

รับสมัครจำนวน

30

คน

TCAS 2

Quota

1 - 15

มี.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

15

คน

TCAS 3

Admission

7 - 13

พ.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

5

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

25,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ?

วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical engineering) เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และกฎทางฟิสิกส์เพื่อการประดิษฐ์ การผลิต และการดูแลรักษาระบบเชิงกล วิศวกรรมเครื่องกลเป็นหนึ่งในสาขาทางวิศวกรรมที่เก่าแก่ที่สุดและมีขอบข่ายกว้างขวางที่สุด

การศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลนั้นจำเป็นต้องมีความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของหลักกลศาสตร์ พลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหลและพลังงานเป็นอย่างดี วิศวกรเครื่องกลนั้นสามารถใช้หลักการณ์พื้นฐานได้ดีพอกับความรู้อื่น ๆ ในงานภาคสนาม เพื่อการออกแบบและวิเคราะห์ยานยนต์ อากาศยาน ระบบทำความร้อนและความเย็น เรือ ระบบการผลิต จักรกลและอุปกรณ์อุตสาหกรรม หุ่นยนต์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น
วิศวกรเครื่องกลจำต้องมีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางเคมี, ฟิสิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมโยธา อีกทั้ง หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลมีการสอนวิชาแคลคูลัสหลายรายวิชา อีกทั้งจะต้องมีการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นสูงเช่น สมการเชิงอนุพันธ์ (รวมถึงสมการเชิงอนุพันธ์เชิงย่อย) และ พีชคณิต อีกด้วย

ตัวอย่างงานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ได้แก่ การออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมในโรงงานต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติกออกแบบ ติดตั้งระบบการทำความเย็นในอาคารขนาดใหญ่ ระบบเครื่องกำเนิดไอน้ำ ในโรงงาน ผลิตกระแสไฟฟ้าหรือ อุตสาหกรรมอาหาร ควบคุมเครื่องจักรกลในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น สนามบิน ออกแบบ ความคุมงานระบบขนส่งมวลชน เป็นวิศวกรฝ่ายขาย รับราชการในหน่วยงานของรัฐหรือเป็นผู้ประกอบการ

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ที่ สจล. ?

ปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นภาควิชาฯ ที่ได้ดำเนินการจัดเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทาง ด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีห้องปฏิบัติการ ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลพื้นฐาน และขั้นสูง ทำให้นักศึกษาสามารถฝึก ทดลองและปฏิบัติการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะในงานวิศวกรรม นอกเหนือจากทฤษฎีที่เรียนรู้ในห้องเรียน ทำให้สามารถผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพ ทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งงานให้บริการแก่ภาคเอกชน และภาครัฐ อย่างสม่ำเสมอ

โอกาสในการหางาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ เครื่องจักร ระบบทางกล ระบบทางความร้อน ระบบปรับอากาศ ระบบอาคาร ฯลฯ

โดยมีลักษณะงานดังนี้

 งานควบคุมการสร้าง การติดตั้ง
 งานซ่อมบ ารุง และการวางแผนซ่อมบ ารุง
 งานตรวจสอบระบบทางกล และทางความร้อน
 งานวิเคราะห์โครงการ งานวางโครงการ
 งานที่ปรึกษา งานออกแบบ

เริ่มต้นที่ 25000 +”

ติดต่อเรา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง