วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

หลักสูตร วศ.บ.

วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมพลังงาน

   โครงการ KMITL ONE  
   ข้อมูลหลักสูตร  
   Facebook  
   Tiktok  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

TCAS1

Portfolio

20 ต.ค. - 20

ธ.ค. 2565

รับสมัครจำนวน

20

คน

TCAS2

Quota

15 ก.พ.

20 มี.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

30

คน

TCAS3

Admission

7-13

พ.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

ทปอ. ดำเนินการ

คน

TCAS4

รับตรงอิสระ

29 พ.ค.

1 มิ.ย. 2566

รับสมัครจำนวน

20

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

20,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมพลังงาน ?

วิศวกรรมเครื่องกลเป็นวิศวกรรมพื้นฐานของแต่ละสายงาน ดังนั้นการเรียนวิศวกรรมเครื่องกลจึงสามารถแตกแขนงในการทำงานได้หลากหลายทั้งในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม อาทิเช่น วิศวกรพลังงาน วิศวกรซ่อมบำรุง วิศวกรระบบควบคุม วิศวกรเกษตร  เป็นต้น และยังสามารถนำไปต่อยอดเพื่อทำธุรกิจส่วนตัวได้อีกด้วย

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมพลังงาน ที่ สจล. ?

สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เน้นการเรียนการสอนแบบวิศวกรนักปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าเรียนมีความเข้าใจในทฤษฎีและสามารถลงมือปฏิบัติงานได้ในสถานการณ์จริง พร้อมทั้งมีการรับรองหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลจากสภาวิศวกรอีกด้วย

โอกาสในการหางาน

สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น วิศวกรพลังงาน วิศวกรซ่อมบำรุง วิศวกรระบบควบคุม วิศวกรเกษตร วิศวกรโรงงาน วิศวกรยานยนต์ เป็นต้น และยังสามารถนำไปต่อยอดเพื่อทำธุรกิจส่วนตัวได้อีกด้วย

ติดต่อเรา
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง