กำหนดการเปิดรับสมัคร

TCAS 1

Portfolio

1 - 20

ธ.ค. 2565

รับสมัครจำนวน

50

คน

TCAS 2

Quota

1 - 15

มี.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

20

คน

TCAS 3

Admission

7 -13

พ.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

10

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

25,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมเคมี ?

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ผลิตวิศวกรเคมีเพื่อออกไปทำงานออกแบบ ควบคุม พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมเพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น เพื่อให้กระบวนการผลิตมีความปลอดภัย และมีความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ สามารถผลิตได้ในตามความต้องการของผู้บริโภค

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมเคมี ที่ สจล. ?

 • ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของอาจารย์ในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ และ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากการเยี่ยมชมโรงงาน และการฝึกงาน
 • มีแผนการศึกษาทางเลือก ได้แก่ โครงงานพิเศษ สหกิจศึกษา และ oversea training
 • มีกลุ่มวิชาเลือกที่หลากหลาย ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วัสดุศาสตร์ พลังงาน การจัดการอุตสาหกรรม และ กระบวนการและการควบคุม
 • มีกิจกรรมเสริมสร้าง 21st Century Skills เช่น การทำงานเป็นทีม และภาวะความเป็นผู้นำ ผ่านกิจกรรมค่ายแนะแนววิศวกรรมเคมี “CEL camp” การฝึกทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ
 • มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง 6) มีบรรยากาศการเรียนที่อบอุ่นและผูกพันระหว่าง รุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์

โอกาสในการหางาน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • วิศวกรกระบวนการ วิศวกรโครงการ
 • วิศวกรความปลอดภัยกระบวนการ
 • วิศวกรเทคโนโลยี วิศวกรประกันคุณภาพ
 • วิศวกรวิจัยและพัฒนา
 • วิศวกรจัดซื้อ เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตุุดิบ
 • เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต วิศวกรฝ่ายขายและบริการเทคนิค

ฐานเงินเดือน 18,000-50,000+++”

ติดต่อเรา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง