กำหนดการเปิดรับสมัคร

TCAS 1

Portfolio

1 - 20

ธ.ค. 2565

รับสมัครจำนวน

20

คน

TCAS 2

Quota

1 - 15

มี.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

20

คน

TCAS 3

Admission

7 - 13

พ.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

10

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

25,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ ?

หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ เป็นหลักสูตรที่ผลิตวิศวกร นักนวัตกร นักประดิษฐ์ ตลอดจนเจ้าของกิจการที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในระบบอุตสาหกรรมการผลิตทางการเกษตร บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะจะเป็นผู้มีความรู้และทักษะที่ทันสมัย เช่น เทคโนโลยีเครื่องจักรกล เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Sciences and Artificial Intelligence) เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ ระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สามารถประยุกต์องค์ความรู้เหล่านี้เพื่อคิดค้นและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมสำหรับระบบอุตสาหกรรมการเกษตรตั้งแต่แปลงเพาะปลูกไปจนถึงมือผู้บริโภค อาทิเช่น โรงเรือนเพื่อการผลิตพืช (Greenhouse) หุ่นยนต์เพื่อการเกษตร ระบบเกษตรแม่นยำ (Precision agriculture) อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลเกษตร การควบคุมคุณภาพผลิตผล ตลอดจนการจัดการเกษตรเชิงพาณิชย์

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ ที่ สจล. ?

หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ สจล. “ถือเป็นที่เดียวในประเทศไทย” เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่เปิดสอนด้านวิศวกรรมเกษตรในประเทศไทย ที่มีการเรียนการสอนในรายวิชาที่ทันสมัย เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ ระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ระบบเกษตรแม่นยำ อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร เมคคาทรอนิกส์เกษตร นอกจากนั้นทางหลักสูตรให้ความสำคัญต่อการผลิตวิศวกรที่มีความสามารถและทักษะในการคิดค้น พัฒนา ต่อยอด สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อภาคอุตสาหกรรมทางการเกษตร โดยในทุกชั้นปีนักศึกษาจะต้องคิดค้นและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ผ่านรายวิชาปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ และโครงงานทางวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ

โอกาสในการหางาน

  • วิศวกรที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรรวมถึงอาชีพที่ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมเกษตรในทุกองค์กร
  • วิศวกรควบคุมการผลิต วิศวกรซ่อมบำรุง ในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และโรงงานประเภทอื่น ๆ
  • วิศวกรที่ปรึกษาออกแบบระบบจัดการด้านการเกษตร
  • วิศวกรฝ่ายขาย เครื่องมือ เครื่องจักรด้านการเกษตร
  • นักพัฒนาโปรแกรมสำหรับงานด้านเกษตรอัจฉริยะ
  • อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ในสถาบันการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและหน่วยงานอิสระ
  • นักการขาย เจ้าของธุรกิจ และอาชีพอิสระอื่น ๆ”
ติดต่อเรา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง