กำหนดการเปิดรับสมัคร

TCAS 1

Portfolio

1 - 20

ธ.ค. 2565

รับสมัครจำนวน

60

คน

TCAS 2

Quota

1 - 15

มี.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

40

คน

TCAS 3

Admission

7 -13

พ.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

20

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

25,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ ?

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท, และปริญญาเอก โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมอุตสาหการ โดยการเรียนการสอนมุ่งเน้นไปที่การผสมผสานองค์ความรู้ด้านระบบการผลิต การออกแบบ พัฒนา วางแผน และด้านระบบการจัดการทางอุตสาหกรรม ด้วยความพร้อมของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ทันสมัย ทำให้นักศึกษาสามารถได้ฝึกฝนและลงมือปฏิบัติจริงซึ่งเป็นไปตามหลักสูตรที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมของประเทศได้อย่างแท้จริง

วิศวกรอุตสาหการเป็นวิศวกรที่รอบรู้หลายด้านเพื่อประสานงานให้การทำงานก่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการทำงานที่สูงที่สุด โดยสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการลาดกระบังเราจะเน้นถึง พื้นฐานวิศวกรรมที่ต้องลงมือปฏิบัติ ทั้งด้านการผลิต วัสดุวิศวกรรม ระบบการผลิตอัตโนมัติ เพื่อให้นักศึกษาพร้อมนำสิ่งที่เรียนสามารถไปประยุกต์ใช้กับระบบการจัดการทั้งรูปแบบการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมได้

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ ที่ สจล. ?

วิศวอุตสาหการ สจล. เป็นอุตสาหการที่เปิดรองรับทั้งวิศวกรรมการผลิตและวิศวกรรมอุตสาหการโดยเราเน้นด้านวิศวกรรมการผลิตตั้งแต่กระบวนการพื้นฐานจนการผลิตแบบสมัยใหม่ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและผลิต วัสดุวิศวกรรมที่จะเน้นการวิจัยทั้งทางด้านโลหะและพลาสติกที่จะทำให้วัสดุมีคุณสมบัติที่ดีขึ้น การจัดอุตสาหกรรมการการผลิต และ การจัดการเชิงธุรกิจ ที่จะใช้คณิตศาสตร์การคำนวน หรือ ใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารให้การดำเนินงานเป็นไปได้โดยราบรื่นและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

โดยเน้นทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในกลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิต เช่น กรรมวิธีการผลิตคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต ระบบอัตโนมัติ และกลุ่มวิชาการจัดการทางวิศวกรรม เช่น การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจำลองสถานการณ์ทางอุตสาหกรรม การลงทุนเชิงวิศวกรรม การบริหารและการประกันคุณภาพ การจัดการโซ่อุปทาน และกลยุทธ์ในการผลิตเพื่อการแข่งขัน

โอกาสในการหางาน

  • งานภาคอุตสาหกรรมการผลิต
  • อุตสาหกรรมบริการ
  • ผู้ประกอบการด้วยตัวเอง

เงินเดือนมาตรฐาน 25,000 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับสาขางานที่ทำ

ติดต่อเรา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง