กำหนดการเปิดรับสมัคร

TCAS 1

Portfolio

1 - 20

ธ.ค. 2565

รับสมัครจำนวน

60

คน

TCAS 2

Quota

1 - 15

มี.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

25

คน

TCAS 3

Admission

7 - 13

พ.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

15

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

25,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ?

  • หลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่เน้นการเรียนการสอนเฉพาะทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์องค์รวมทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์, ระบบและวงจรรวมอนาล็อกและดิจิตอล
  • เน้นการศึกษาภาคปฏิบัติและโปรเจคโดยนักศึกษาจะเริ่มทำโปรเจคทุกเทอมตั้งแต่ปี 2, โปรเจคปี 3 และโปรเจคปริญญานิพนธ์ในปี 4 (สำหรับแผนเชิงปฏิบัติการ)
  • มีแผนการศึกษาสหกิจศึกษาที่ให้นักศึกษาได้ทำโปรเจคร่วมกับบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีเป็นเวลา 1 เทอม
  • มีวิชาเลือกเฉพาะทางที่หลากหลายโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำและเซนเซอร์อัจฉริยะ, วงจรรวมสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์และยานยนต์สมัยใหม่, ระบบดิจิตอลและการประมวลผลสัญญาณขึ้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่ สจล. ?

คณาจารย์ทั้ง 30 ท่าน ที่จบปริญญาเอกจากทั่วทุกมุมโลก มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญ ให้แก่ลูกศิษย์ ให้ได้หลากหลายสาขามากที่สุด ให้ได้เรียนแล้วพร้อมที่จะออกไปทำงาน ทางด้าน ออกแบบชิ้นส่วน วงจรรวม ระบบควบคุม Robot อุตสาหกรรมอัจฉริยะ ไฟฟ้ากำลัง ปัญญาประดิษฐ์ ระบบซอฟท์แวร์ โครงข่ายการสื่อสารข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรม วงจรทางชีวะ-เคมี สำหรับเซนเซอร์อัจฉริยะทางการแพทย์ มีวิชาเลือกเฉพาะทางที่หลากหลายโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำและเซนเซอร์อัจฉริยะ, วงจรรวมสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์และยานยนต์สมัยใหม่, ระบบดิจิตอลและการประมวลผลสัญญาณขึ้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์

 

โอกาสในการหางาน

อาชีพหลังจบการศึกษา

• วิศวกรออกแบบวงจรรวม
• วิศวกรระบบฝังตัวและไอโอที
• วิศวกรซอฟแวร์,หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
• นักวิจัยเซ็นเซอร์อัจฉริยะ
• วิศวกรออกแบบเครื่องมือทางด้านการแพทย์

ติดต่อเรา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง