วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

หลักสูตร วศ.บ.

วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

   โครงการ KMITL ONE  
   ข้อมูลหลักสูตร  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

TCAS1

Portfolio

1 ก.ย. – 16

ธ.ค. 2565

รับสมัครจำนวน

40

คน

TCAS2

Quota

15 ก.พ. – 20

มี.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

30

คน

TCAS3

Admission

7-13

พ.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

-

คน

ปวส. (เทียบโอน)

รอบ 1

11 ก.ย. - 28

ต.ค. 2565

รับสมัครจำนวน

25

คน

ปวส. (เทียบโอน)

รอบ 2

1 พ.ย. - 29

ธ.ค 2565

รับสมัครจำนวน

25

คน

ปวส. (เทียบโอน)

รอบ 3

3 ม.ค. - 27

ก.พ. 2566

รับสมัครจำนวน

25

คน

ปวส. (เทียบโอน)

รอบ 4

1 มี.ค. - 28

เม.ย. 2566

รับสมัครจำนวน

25

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

20,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ?

หลักสูตรที่มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์นักศึกษาสามารถเลือกเรียนและพัฒนาตัวเองตามความชอบและความถนัด ด้วยการนำความรู้ทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ไปพัฒนาเป็นหุ่นยนต์เฉพาะทาง มีความเป็นอัจฉริยะเฉพาะด้าน จาก 6 ชุดการเรียรู้ 1 หุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในอุตสาหกรรม 2 หุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะชีวการแพทย์ 3 หุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะยานยนต์ 4 หุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อการจัดการพลังงาน 5 หุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อเกษตรอัจฉริยะ 6 หุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ที่ สจล. ?

หลักสูตรที่มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ ไม่เหมือนกับสถาบันหรือมาหาลัยอื่น เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย เรียนรว่มกับสถานประกอบการจริง และ ไม่เพียงแค่เรียนรู้แต่ต้องทำได้

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ
วิศวกรหุ่นยนต์ (Robotic Engineer)
วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Engineer)
วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer)
วิศวกรควบคุมหุ่นยนต์ (Robotic control Engineer)
วิศวกรรฝ่ายขายหุ่นยนต์ (Robotics sales Engineer)
วิศวกรระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automatic System Engineer)
วิศวกรทางการแพทย์ (Biomedical Engineer)
วิศวกรวิชันซิสเต็ม (Machine Vision Engineer)
วิศวกร IoT (IoT Engineer)
ช่างซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ (Robotics Maintenance Technician)
ช่างเทคนิคหุ่นยนต์ (Robotics Technician)
นักออกแบบประยุกต์หุ่นยนต์ (Robotics application designer)
นักออกแบบหุ่นยนต์ (Robotics designer)”

ติดต่อเรา
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง