วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

หลักสูตร วศ.บ.

วิศวกรรมวัสดุนาโน

   ดูข้อมูลหลักสูตร  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

TCAS 1

รอบ PORTFOLIO (แฟ้มสะสมผลงาน)

17

ตุลาคม 2565

รับสมัครจำนวน

60

คน

TCAS 2

รอบ โควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15

กุมภาพันธ์ 2566

รับสมัครจำนวน

30

คน

TCAS 3

Admission 1 (แอดมิชชั่น)

7-13

พฤษภาคม 2566

รับสมัครจำนวน

20

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

25,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุนาโน ?

นาโนเทคโนโลยีเป็นวิทยาการแขนงใหม่ที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการศาสตร์ความรู้ในหลายด้าน นาโนเทคโนโลยีจึงได้ถูกบรรจุเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ แต่ประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาใหม่นี้เป็นจํานวนมาก หลักสูตรนี้จึงมีความสําคัญโดยตรงต่อการรองรับการพัฒนาของประเทศทางด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุนาโน ที่ สจล. ?

เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมวัสดุโดยมุ่งเน้นที่ความเกี่ยวข้องด้านวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ
วิศวกร
นักวิทยาศาสตร์
นักวิจัย
วิศวกรวัสดุ
วิศวกรควบคุมการผลิต
วิศวกรควบคุมคุณภาพ
วิศวกรการขาย
นักวิจัยและพัฒนา
เงินเดือน 20,000-35,000 บาท”

ติดต่อเรา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง