กำหนดการเปิดรับสมัคร

1

การรับแบบโควตา

1 - 31

ต.ค. 2565

รับสมัครจำนวน

20

คน

2

การรับตรง

1 - 31

ก.พ. 2566

รับสมัครจำนวน

10

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

35,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ต่อเนื่อง) ?

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ต่อเนื่อง) เป็นหลักสูตรที่ผลิตวิศวกร นักนวัตกร นักประดิษฐ์ ตลอดจนเจ้าของกิจการที่เป็นที่ต้องการของตลาดในภาคอุตสาหกรรมการผลิตทางการเกษตร โดยรูปแบบการเรียนการสอนทางหลักสูตรจะเน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนชั้นนำที่ทาง สจล. มีความร่วมมือ ทำให้บัณฑิตจะเป็นผู้มีความรู้และทักษะที่ทันสมัย สามารถประยุกต์องค์ความรู้เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนานวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร ทักษะความรู้ที่สำคัญที่บัณฑิตได้รับ ประกอบด้วย เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืชและโรงเรือนปลูกพืช วิศวกรรมกระบวนการทางการเกษตร ออกแบบเครื่องจักรกล หุ่นยนต์เพื่อการเกษตร ระบบเกษตรแม่นยำ ปัญญาประดิษฐ์ ระบบแมคคาทรอนิกส์อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร เครื่องมือวัดและระบบ IoT ทางการเกษตร

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ต่อเนื่อง) ที่ สจล. ?

ด้วยความแข็งแกร่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ที่มีความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรได้บูรณาการจุดเด่นนี้กับองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมเกษตร และออกแบบให้หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร มีเนื้อหาและมีความเชี่ยวชาญในเรื่อง IOT, Plant Factory, ระบบฟาร์มอัจฉริยะ, ระบบเกษตรแม่นยำ โดยใช้เทคโนโลยี GPS, GIS ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ และระบบหุ่นยนต์ เพื่อให้การทำการเกษตรเป็นไปด้วยความแม่นยำ สะดวก ประหยัด และใช้แรงงานน้อยเท่าที่จำเป็น หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนทั้งทางด้าน Hardware และ software นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี ใช้นวัตกรรม เพื่อการเกษตรในยุคประเทศไทย 4.0 ได้ตามนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลอย่างแท้จริง

โอกาสในการหางาน

  • วิศวกรที่นำเทคโนโลยีมาใชในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงอาชีพที่ใชความรูด้านวิศวกรรมเกษตร และ/หรือวิศวกรรมเครื่องกล ในทุกองคกร• วิศวกรควบคุมการผลิต วิศวกรซอมบ ารุง วิศวกรฝายขาย ในโรงงาน
  • อุตสาหกรรมเกษตร เครื่องจักรดานการเกษตร อาหาร และโรงงานประเภทอื่น ๆ
  • อาจารย นักวิจัย นักวิชาการ ในสถาบันการศึกษา รวมทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน และหนวยงานอิสระ
  • นักการขาย เจาของธุรกิจ และอาชีพอิสระอื่นๆ
ติดต่อเรา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง