วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

หลักสูตร วศ.บ.

วิศวกรรมระบบการผลิต

   ดูข้อมูลหลักสูตร  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

21,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมระบบการผลิต ?

หลักสูตรวิศวกรรมระบบการผลิต ของวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อสร้างวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในสายการผลิต ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด ทำให้ทุกบริษัทจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาดูแลและพัฒนาระบบการผลิต ที่วิทยาลัยเราไม่ได้สร้างแค่วิศวกรเท่านั้น แต่ยังสร้างนักนวัตกรที่สามารถสร้างนวัตกรรมที่แตกต่างและนำไปใช้แก้ไขปัญหาได้จริง นักศึกษาของเราจะสามารถทำ Deep Tech Startup ต่อยอดจากงานวิจัยและก้าวสู่ธุรกิจของตัวเองได้ต่อไปในอนาคต

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมระบบการผลิต ที่ สจล. ?

เราคือสถานศึกษาทางวิศวกรรมชั้นนำ ที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เราออกแบบหลักสูตรร่วมกับอุตสาหกรรม เพื่อสร้างวิศวกรที่ตอบโจทย์การทำงานได้อย่างแท้จริง เรามีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมชั้นนำ อาทิ SEAGATE, TOYOTA, CPF และอีกหลายๆบริษัท เพื่อให้นักศึกษาได้ทำวิจัยที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ทำให้เราเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรม นักเรียนสามารถเชื่อมั่นได้ว่าเมื่อจบจากสถาบันแห่งนี้ จะได้รับประสบการณ์ที่ดีและได้ประกอบอาชีพที่ต้องการในอนาคต

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ
วิศวกรออกแบบ (Design Engineer) เงินเดือนโดยเฉลี่ย 19,000-22,000 บาท
วิศวกรสายการผลิต (Manufacturing Engineer) เงินเดือนโดยเฉลี่ย 22,000 บาท
วิศวกรวิจัยและพัฒนา (R&D Engineer) เงินเดือนโดยเฉลี่ย 22,000 บาท
วิศวกรทั่วไป (Staff engineer) เงินเดือนโดยเฉลี่ย 22,000-50,000 บาท
วิศวกรระบบจัดการคุณภาพ (Quality management system engineer) เงินเดือนโดยเฉลี่ย 22,000 บาท
วิศวกรโครงการ (Project engineer) เงินเดือนโดยเฉลี่ย 25,000 บาท
วิศวกรสนับสนุนงานด้านเทคนิค (Technical Support Engineer) เงินเดือนโดยเฉลี่ย 25,000บาท
วิศวกรวิเคราะห์ระบบ (System Analyst Engineer) เงินเดือนโดยเฉลี่ย 18,000 – 22,000 บาท
วิศวกรซอฟแวร์ (Software engineer) เงินเดือนโดยเฉลี่ย 20,000-22,000 บาท
วิศวกรฝ่ายผลิต Production engineer) เงินเดือนโดยเฉลี่ย 20,000-22,000 บาท
วิศวกรบริการเทคนิค (Service Engineer) เงินเดือนโดยเฉลี่ย 18,000 – 22,000 บาท
นักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี (Startup)
พัฒนาต่อยอดความรู้ ไปสู่การศึกษาระดับปริญญาโทและเอก
ข้อมูลค่าเฉลี่ยเงินเดือนเป็นข้อมูลรวบรวมจากบัณฑิตที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงในปีก่อนพ.ศ.2560 จนถึงปัจจุบัน”

ติดต่อเรา
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง