วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

หลักสูตร วศ.บ.

วิศวกรรมระบบการผลิต (ต่อเนื่อง) (โครงการอาชีวะพรีเมียม)

   แผนการศึกษาและรายละเอียดวิชา  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

28,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมระบบการผลิต (ต่อเนื่อง) (โครงการอาชีวะพรีเมียม) ?

หลักสูตรวิศวกรรมระบบการผลิต (ต่อเนื่อง) ของวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อรองรับกลุ่มนักศึกษาสายอาชีพ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง,ปวส.) ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญาตรี โดยมุ่งเน้นการสร้างวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในสายการผลิต ออกแบบรายวิชาพื้นฐานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมจึงทำให้สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในการนำไปประกอบอาชีพในอนาคต

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมระบบการผลิต (ต่อเนื่อง) (โครงการอาชีวะพรีเมียม) ที่ สจล. ?

เราคือสถานศึกษาทางวิศวกรรมชั้นนำ ที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เราออกแบบหลักสูตรร่วมกับอุตสาหกรรม เพื่อสร้างวิศวกรที่ตอบโจทย์การทำงานได้อย่างแท้จริง เรามีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมชั้นนำ อาทิ SEAGATE, TOYOTA, CPF และอีกหลายๆบริษัท เพื่อให้นักศึกษาได้ทำวิจัยที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ทำให้เราเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรม นักเรียนสามารถเชื่อมั่นได้ว่าเมื่อจบจากสถาบันแห่งนี้ จะได้รับประสบการณ์ที่ดีและได้ประกอบอาชีพที่ต้องการในอนาคต

โอกาสในการหางาน

อาชีพ
วิศวกรออกแบบ (Design Engineer) เงินเดือนโดยเฉลี่ย 19,000-22,000 บาท
วิศวกรสายการผลิต (Manufacturing Engineer) เงินเดือนโดยเฉลี่ย 22,000 บาท
วิศวกรวิจัยและพัฒนา (R&D Engineer) เงินเดือนโดยเฉลี่ย 22,000 บาท
วิศวกรทั่วไป (Staff engineer) เงินเดือนโดยเฉลี่ย 22,000-50,000 บาท
วิศวกรสนับสนุนงานด้านเทคนิค (Technical Support Engineer) เงินเดือนโดยเฉลี่ย 25,000บาท
วิศวกรฝ่ายผลิต Production engineer) เงินเดือนโดยเฉลี่ย 20,000-22,000 บาท
วิศวกรบริการเทคนิค (Service Engineer) เงินเดือนโดยเฉลี่ย 18,000 – 22,000 บาท
นักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี (Startup)
พัฒนาต่อยอดความรู้ ไปสู่การศึกษาระดับปริญญาโทและเอก

หมายเหตุ: ข้อมูลค่าเฉลี่ยเงินเดือนเป็นข้อมูลรวบรวมจากบัณฑิตที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงในปีก่อน พ.ศ.2560 จนถึงปัจจุบัน

ติดต่อเรา
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง