วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

หลักสูตร วศ.บ.

วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

   ดูข้อมูลหลักสูตร  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

80,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม ?

วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสมเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถรวมทั้งความเชี่ยวชาญในการบูรณาการเอาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเน้นไปที่พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมการประมวลผลสัญญาณ และองค์ความรู้ทางด้านศิลป์ซึ่งเน้นไปที่สาขาวิชาดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี มาใช้งานร่วมกันเพื่อเป็นการบุกเบิกมิติใหม่ในแวดวงการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศที่นำศาสตร์และศิลป์มารวมกันในการนำเสนอหลักสูตรใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์กับความต้องการในการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งตอบโจทย์ในในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านดนตรี สื่อดนตรี และสื่อทางวิทยุ โทรทัศน์กระจายเสียง

บัณฑิตที่ผ่านการศึกษาตามหลักสูตรจะมีทักษะและความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ และการประมวลผลสัญญาณ รวมทั้งมีความเข้าใจในมุมมองของศิลปะทางด้านดนตรีและมีทักษะในทางปฏิบัติรวมทั้งมีมุมมองและ-สามารถวิเคราะห์ความเชื่องโยงของหลักการทางวิศวกรรมกับเทคโนโลยีดนตรีได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ส่งผลให้บัณฑิตที่ผลิตได้จากหลักสูตรนี้มีทั้งความสามารถทางด้านวิศวกรรมที่สมบูรณ์ประกอบกับความสามารถทางด้านดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี อันจะเป็นประโยชน์ในการทำงานรวมทั้งการศึกษาต่อและวิจัยในระดับสูงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่ในกรอบของจิตสำนึกในการรับผิดชอบ วินัย จรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามต่อสังคมและประเทศชาติ

โอกาสในการหางาน

อาชีพ

  • กลุ่มอุตสาหกรรมดนตรี
  • เป็นวิศวกรที่ทำงานด้านการออกแบบ
  • วิศวกรทำงานในสตูดิโอ
  • กลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนต์ งานโฆษณา เกมส์อนิเมชั่น
  • สถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์
  • กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดนตรี / เสียงดนตรี
  • กลุ่มอุตสาหกรรม Consumer Electronic
  • กลุ่มอุตสาหกรรมการออกแบบอาคาร”

    ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/imsekmitl

ติดต่อเรา
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง