กำหนดการเปิดรับสมัคร

TCAS1

Portfolio

11 ก.ย. – 16

ธ.ค. 2565

รับสมัครจำนวน

50

คน

TCAS2

Quota

15 ก.พ. – 20

มี.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

20

คน

TCAS3

Admission

7-13

พ.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

-

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

20,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ?

มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ที่เป็นพื้นฐานของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ และมีทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีและเทคโนโลยีอันทันสมัย

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ สจล. ?

มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ที่เป็นพื้นฐานของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ และมีทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีและเทคโนโลยีอันทันสมัย

โอกาสในการหางาน

“อาชีพ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการสร้างนวัตกรรม เพื่อเชื่อมโยง ฮาร์ดแวร์ ฐานข้อมูล โครงข่ายคอมพิวเตอร์ และนำปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ ให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิต และรองรับการขยายเมือง เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว”

ติดต่อเรา
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง