กำหนดการเปิดรับสมัคร

TCAS 1

Portfolio

1 - 20

ธ.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

40

คน

TCAS 2

โควตา

รอประกาศ

รอประกาศ 2567

รับสมัครจำนวน

40

คน

TCAS 3

Admission

รอประกาศ

รอประกาศ 2567

รับสมัครจำนวน

20

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

25,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ?

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มุ่งสร้างวิศวกรคอมพิวเตอร์ ที่สามารถปฏิบัติงานในภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล หลักสูตรเล็งเห็นความสำคัญของคณิตศาสตร์และทฤษฎีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์ จึงได้จัดให้เรียนรายวิชาในกลุ่มนี้อย่างเพียงพอ ได้แก่ การเขียนโปรแกรม โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม การพัฒนาซอฟต์แวร์ สถิติและความน่าจะเป็น พีชคณิตเชิงเส้น โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง (Discrete Structure) ทฤษฎีการคำนวณ ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการคิดเชิงคอมพิวเตอร์ และการเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง เช่น Data Science ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรืออื่นๆ ต่อไป นอกจากนั้นหลักสูตรยังได้จัดให้เรียนทฤษฎีด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ พื้นฐานระบบดิจิตอล องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ และสามารถปฏิบัติงานในสายงานต่างๆ ได้ หลักสูตรนี้ออกแบบโดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้มีวิชาที่ฝึกปฏิบัติมากถึง 14 รายวิชาจาก 21 รายวิชาบังคับ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและมั่นใจในการปฏิบัติงาน โดยให้นักศึกษาเลือกศึกษาตามความถนัดของตนเองใน 3 แขนง ได้แก่ แขนงฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ แขนงการพัฒนาซอฟต์แวร์ และแขนงโครงสร้างพื้นฐานของระบบและระบบเครือข่าย นอกจากนั้นยังให้นักศึกษาได้เลือกรายวิชาเฉพาะทางในชั้นปีสุดท้ายในสาขาเฉพาะทาง เช่น สาขาข้อมูลขนาดใหญ่และธุรกิจอัจฉริยะ สาขาการประมวลผลมัลติมีเดีย สาขาเครื่องจักรอัจฉริยะ สาขาความปลอดภัยไซเบอร์ เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ สจล. ?

ความรู้หรือทักษะที่บัณฑิตจะได้เมื่อสำเร็จการศึกษาจากที่นี่
• มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ที่เป็นพื้นฐานของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ
• มีทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีและเทคโนโลยีใหม่ๆ
• สามารถทำงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทั้งบุคคล และเป็นสมาชิกของทีมงานได้เป็นอย่างดี
• พัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะที่ทันสมัยอยู่เสมอ มีความเชื่อมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
• มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ และการทำรายงานที่เหมาะกับผู้ฟัง
• มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดัวยความตระหนักในจริยธรรมทางวิชาชีพ

โอกาสในการหางาน

• วิศวกรคอมพิวเตอร์
• นักวิชาการคอมพิวเตอร์
• ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์/วิศวกรซอฟต์แวร์
• วิศวกรวิเคราะห์/ออกแบบ/พัฒนาระบบสารสนเทศ
• วิศวกรเครือข่าย
• วิศวกรระบบฝังตัว
• วิศวกรควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์
• วิศวกรระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปัจจุบันนักศึกษาที่จบหลักสูตรนี้จะได้รับเงินเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ 25,000-35,000 บาทต่อเดือน

ติดต่อเรา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง