กำหนดการเปิดรับสมัคร

1

การรับแบบโควตา

1 - 12

ต.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

20

คน

2

การรับตรง

xx

xx 2567

รับสมัครจำนวน

10

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

35,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) ?

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มุ่งสร้างวิศวกรคอมพิวเตอร์ ที่สามารถปฏิบัติงานในภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล หลักสูตรเล็งเห็นความสำคัญของคณิตศาสตร์และทฤษฎีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์ จึงได้จัดให้เรียนรายวิชาในกลุ่มนี้อย่างเพียงพอ ได้แก่ การเขียนโปรแกรม โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม การพัฒนาซอฟต์แวร์ สถิติและความน่าจะเป็น พีชคณิตเชิงเส้น โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง (Discrete Structure) ทฤษฎีการคำนวณ ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการคิดเชิงคอมพิวเตอร์ และการเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง เช่น Data Science ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรืออื่นๆ ต่อไป นอกจากนั้นหลักสูตรยังได้จัดให้เรียนทฤษฎีด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ พื้นฐานระบบดิจิตอล องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ และสามารถปฏิบัติงานในสายงานต่างๆ ได้ หลักสูตรนี้ออกแบบโดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงาน

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) ที่ สจล. ?

ความรู้หรือทักษะที่บัณฑิตจะได้เมื่อสำเร็จการศึกษาจากที่นี่

• มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ที่เป็นพื้นฐานของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ

• มีทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีและเทคโนโลยีใหม่ๆ

• สามารถทำงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทั้งบุคคล และเป็นสมาชิกของทีมงานได้เป็นอย่างดี • พัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะที่ทันสมัยอยู่เสมอ มีความเชื่อมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

• มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ และการทำรายงานที่เหมาะกับผู้ฟัง

• มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดัวยความตระหนักในจริยธรรมทางวิชาชีพ

โอกาสในการหางาน

  • วิศวกรคอมพิวเตอร์
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์/วิศวกรซอฟต์แวร์
  • วิศวกรวิเคราะห์/ออกแบบ/พัฒนาระบบสารสนเทศ
  • วิศวกรเครือข่าย
  • วิศวกรระบบฮาร์ดแวร์
  • วิศวกรระบบฝังตัว
  • วิศวกรควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
ติดต่อเรา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง