กำหนดการเปิดรับสมัคร

1

การรับแบบโควตา

1 - 12

ต.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

20

คน

2

การรับตรง

xx

xx 2567

รับสมัครจำนวน

10

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

35,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเนื่อง) ?

ปัจจุบันเทคโนโลยีในการผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ และระบบหุ่นยนต์ เพื่อทดแทนแรงงานมนุษย์ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง และเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงที่ท้าทายความสามารถและความคิดสร้างสรรของผู้เรียน หลักสูตรวิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเนื่อง) เป็นการบูรณาการความรู้ในหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน ได้แก่ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมระบบควบคุม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถทั้งทางด้านทักษะและปัญญาในด้านวิศวกรรมการวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ และ ระบบอัจฉริยะปัญญาประดิษฐ์

ทำไมต้องเรียน วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเนื่อง) ที่ สจล. ?

สจล. เป็นแหล่งรวมของผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสรรนวัตกรรมเทคโนโลยี และเป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอน ด้านวิศวกรรมการวัดและควบคุม เมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มีศิษย์เก่ามากมายที่รอคอยให้รุ่นน้องๆ ไปร่วมงาน

โอกาสในการหางาน

  • วิศวกรและเจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมปิ
    โตรเคมี น ้ามัน และ ก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมเคมี ปูน และเซรามิค งานด้าน
    อาหารและเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมโลหะและยานยนต์ โรงงานผลิตกระดาษ
    แก้วและกระจก และโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ
  • นักวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมหุ่นยนต์ วิศวกรรม
    ระบบควบคุม วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ และวิศวกรรมการวัดคุม และทดสอบ
ติดต่อเรา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง