คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร วท.บ.

วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

   ดูข้อมูลหลักสูตร  

กำหนดการเปิดรับสมัคร

TCAS 1

PORTFOIO

17

ต.ค. 2565

รับสมัครจำนวน

15

คน

TCAS 2

รอบโควต้า

15

ก.พ. 2566

รับสมัครจำนวน

35

คน

TCAS 3

Admission

7-13

พ.ค. 2566

รับสมัครจำนวน

15

คน

TCAS 4

Direct Admission

29 พ.ค. - 1 มิ.ย.

- 2566

รับสมัครจำนวน

-

คน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

32,000

บาท / ภาคการศึกษา

ทำไมต้องเรียน วท.บ. วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ?

DATA SCIENCE คือ การประยุกต์หลักการทางสถิติและทักษะทางคอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน ด้วยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อค้นหาและสกัดความรู้ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA) ออกมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล ทางการแพทย์ การวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

BUSINESS ANALYTICS คือ การใช้เครื่องมือทางสถิติและซอฟต์แวร์ สำเร็จรูปหรือที่พัฒนาโดยนักวิทยาการข้อมูล (DATA SCIENTIST) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนสำหรับตอบโจทย์ปัญหาและการตัดสินใจที่เหมาะสม ในทางธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การเพิ่มรายได้การพัฒนารูปแบบการทำธุรกิจใหม่ ๆ ฯลฯ อาจกล่าวได้ว่า BUSINESS ANALYTICS คือ กุญแจสำคัญยิ่งสำหรับนักธุรกิจและนักบริหาร ในศตวรรษที่ 21 ที่ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักในการตัดสินใจ ทางธุรกิจหลักสูตร DSBA คือ การผสมผสานความรู้และทักษะใน 3 ด้าน ด้านพื้นฐาน ระบบธุรกิจ DSBA ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ ด้านไอทีและคอมพิวเตอร์

ทำไมต้องเรียน วท.บ. วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ที่ สจล. ?

บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ จะมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจที่เพียงพอในการประกอบอาชีพและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับตำแหน่งงานด้านต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่

 • ด้านวิทยาการข้อมูล
 • ด้านการวิเคราะห์เชิงสถิติ
 • ด้านวิศวกรรมข้อมูล

โอกาสในการหางาน

ด้านวิทยาการข้อมูล

 • นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)
 • นักพัฒนาแบบจำลองข้อมูล (Data Modeler)
 • นักพัฒนาข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ (Business Insight Data Developer)
 • วิศวกรการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning Engineer)
 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

ด้านการวิเคราะห์เชิงสถิติ

 • นักวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (Statistical Data Analyst)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ (BI Specialist)
 • นักวิเคราะห์ด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ (BI Analyst)
 • นักพัฒนาด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ (BI Developer)

ด้านวิศวกรรมข้อมูล

 • วิศวกรข้อมูล (Data Engineer )
 • นักพัฒนาคลังข้อมูล (Data Warehouse Developer)
 • วิศวกรข้อมูลขนาดใหญ่ (ฺBig Data Engineer)

***ผลสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 ได้รับอัตราเงินเดือนเฉลี่ย 27,578.95 บาท

ติดต่อเรา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520